របៀបធ្វើ OS Boot លើ usb ជាមួយកម្មវិធី Rufus

កម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើ OS(operating system) ឲ្យ boot មានច្រើនដូចជា Rufus, Power iso, universal usb installer … ប៉ន្តែ Techfree នឹងលើកយកមួយក្នុងចំណោមនោះមកបង្ហាញ គឺ កម្មវិធី Rufus ។

Rufus គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់បង្កើត bootable usb ដែលអាច boot គ្រប់ OS ទាំងអស់ដូចជា windows, Linux , UEFI នឹងជាច្រើនទៀត។ ហើយរបៀបប្រើគឺងាយស្រួលដោយគ្រាន់តែដំឡើងកម្មវិធីនោះ បន្ទាប់មកបើកកម្មវិធីនោះហើយអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម ហើយចុច ប៊ូតុង Start ។ នៅពេលដែលរបារព័ណបៃតងពេញ USB របស់អ្នកគឺអាច boot បានហើយ៕

rufusbootusb