របៀបបង្កើត Navbar ក្នុង Bootstrap

2016-10-14 techfree

អត្ថបទនេះ Techfree នឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការបង្កើត Navbar ក្នុង Bootstrap 3 យើងត្រូវយល់ដឹងចំនុចមួយចំនួនក្នុងការបង្កើតវាដូចជា៖

របៀបបង្កើតរូបភាពផែនទី (Image Map) នៅក្នុង HTML

2016-10-14 Chivey Voeurn

នៅក្នុងHTMLយើងអាចបង្កើតផែនទីនៅលើរូបភាពបានដើម្បីធ្វើកំណត់គោលដៅនៃទីតាំងណាមួយបានដើម្បីមានភាពងាយស្រួលសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការស្វែងរកទីតាំងនោះ។

របៀបបង្កើតប៊ូតុងជាមួយ Bootstrap

2016-10-13 Khemarak In

ក្នុុងអត្ថបទនេះ Techfree សូមលើកយកពីរបៀបបង្កើតប៊ូតុងជាមួយនឹង Bootstrap ។ មុននឹងចូលដល់ការបង្កើតប៊ូតុង អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងគឺការហៅ Class library ទៅតាមក្បូនច្បាប់របស់វាជាមុនសិន ជាធម្មតា Bootstrap បានធ្វើការបង្កើត Class ជាស្រេចដោយគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការហៅ Class របស់វាយកមកប្រើ។

របៀបប្រើប្រាស់ Geolocation ក្នុង HTML5

2016-10-13 Khemarak In

នៅក្នុងចំនុចនេះ Techfree សូមលើកយកពីរបៀបប្រើប្រាស់ Geolocation មកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នា។ តើអ្វីទៅជា Geolocation ? Geolocation API គឺ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើដើម្បីផ្តល់នូវព័ត៌មានទីតាំងរបស់អ្នកប្រើ។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបចាប់យក latitude និង longitude តាមរយះកម្មវិធីមើលវេបសាយដោយផ្ទាល់។

ការប្រើ Notification​​ API នៅលើ Browser (​កម្មវិធីមើលវេបសាយ)

2016-10-13 Sary Chreoun

Browser Notification គឺជាការកំណត់និងបង្ហាញដំណឹងអ្វីមួយទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈ កម្មវិធីមើល វេបសាយ។  ការធ្វើដូចនេះអាចផ្តល់លក្ខណៈងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើ ទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបានយ៉ាងងាយស្រួលពី វេបសាយណាមួយ។

ការផ្ទុកទិន្នន័យតាមរយៈ Local storage ជាមួយ HTML5

2016-10-10 Chivey Voeurn

Local storage: ត្រូវបានគេបង្កើតឡើងសំរាប់ធ្វើការផ្ទុកទិន្នន័យដោយផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធីមើលវេបសាយ (Browser)។ តាមរយៈបច្ចេកទេស Local storage គេអាចរក្សាទិន្នន័យផ្សេងៗជាមួយកម្មវិធីមើលវេបសាយ ហើយក៏អាចប្រើទិន្នន័យទាំងនោះ នៅពេលមិនមានអុីនធឺណិត។

SVG នៅក្នុង HTML5

2016-10-09 techfree

SVG ពាក្យពេញ Scalable Vector Graphics ហើយវាគឺជាភាសាសម្រាប់រៀបរាប់អំពី 2D ក្រាហ្វិក និងកម្មវិធីក្រាហ្វិកនៅក្នុង XML ។ SVG ភាគច្រើនមានប្រយោជន៍សម្រាប់បង្កើតវ៉ិចទ័រប្រភេទជាដ្យាក្រាម ដូចជា Pie charts, ក្រាហ្វិកដែលមានពីរវិមាត្រ (Two-dimensional graphs) ដែល X , Y ជាប្រព័ន្ធកូអរដោណេ (coordinate system)។

ភាពខុសគ្នារវាង DIV និង SPAN

2016-10-08 Chivey Voeurn

នៅក្នុង HTML បើសិនជាយើងចង់ធ្វើការខ្ចប់រាល់បណ្តា Element ឲ្យទៅជាបណ្តុំតែមួួយគឺយើងមានជំរើសពីរក្នុងការធ្វើឲ្យរាល់បណ្តា Element នោះទៅជាក្រុមតែមួយដោយប្រើ DIV និង SPAN ។

តើអ្វីទៅជា iframe នៅក្នុុង HTML5​ ?

2016-10-08 Khemarak In

អត្ថបទនេះ Techfree នឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នា ពីរបៀបបញ្ចូលគេហទំព័រចូលទៅក្នុងគេហទំព័រវិញម្តងដោយប្រើ Iframe នៅក្នុង HTML5។ ដើម្បីអោយកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំសុំលើកយក Attribute ចំនូន៣ ដែកភាគច្រើនដែលត្រូវធ្វើការជាមួយ Iframeមកបង្ហាញ៖

1 3 4 5 6 7