ការសិក្សាអំពី Tab Insert (បញ្ចប់)

2017-05-16 techfree

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ នៅមេរៀនមុនស្តីពី ការស្វែង​យល់ពី Tab Insert របស់ MS Office Excel និងការបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់មួយចំនួននៅលើ Tab Insert ដោយមាន ការបែងចែកទៅតាមប្លុកនីមួយៗ លើកយកមកបង្ហាញ តេាះមកសិក្សាវាទាំងអស់គ្នា ។

ការសិក្សាអំពី Tab Home

2017-05-02 techfree

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ នៅមេរៀនមុនស្តីពី ការស្វែង​យល់ពី Tab របស់ MS Office Excel ថាតើវាមានអ្វីខ្លះដែលយើងសិក្សា ការរក្សាទុក និងបើកឯកសារ ក៏ព្រមទាំងការ ដាក់ Password ហើយនៅលើមេរៀននេះនឹងសិក្សាទៅលើការប្រើប្រាស់ Tab Home ទាំងអស់គ្នា តើវាមានអ្វីខ្លះទៅ?

ការសិក្សាអំពី Tab Insert

2017-04-27 techfree

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ នៅមេរៀនមុនស្តីពី ការស្វែង​យល់ពី Tab Home របស់ MS Office Excel និងការបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់មួយចំនួននៅលើ Tab Home ហើយនៅ​លើ Tab Insert វិញតើវានឹងមានអ្វីប្លែកខុសពី Tab Home តេាះមកសិក្សាវាទាំងអស់គ្នា ។

ការប្រកបនិងការឆែកវេយ្យាករណ៍

2017-04-23 techfree

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់នៅមេរៀនមុន ស្តីពីការស្វែង យល់ពីការ​ប្រើ​ប្រាស់ ប៊ូតុង Home, Insert, Design, Layout និងបង្ហាញពីរបៀប ​ប្រើប្រាស់របស់វាមួយចំនួន​ដែលបានដាក់បង្ហាញ និង គន្លឹះមួយចំនួន នៅលើការ ប្រើប្រាស់ប៊ូតុង ទាំងអស់នេះ ហើយនៅក្នុងមេរៀនខ្ញុំនឹងលើយកពីការឆែកវេយ្យាករណ៍ និងការកែនូវអក្ខរាវិរុទ្ធ ។

ការណែនាំការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Excel 2016 (បញ្ចប់)

2017-04-21 techfree

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ នៅមេរៀនមុនស្តីពី ការស្វែង​យល់ពីសារៈប្រយោជន៍មួយចំនួន នៅលើកម្មវិធី MS Office Excel ពីរបៀបបើក និងផ្ទាំងមួយចំនួនរបស់ MS Excel ហើយនិងការសិក្សាពី Tab របស់ MS Office Excel តើវាមានអ្វីខ្លះ? ចូរធ្វើការតាមដាននិងសិក្សាទាំងអស់គ្នាណា៎ ។

ដោះស្រាយបញ្ហា jQuery មិនដំណើរនៅលើ Electron

2017-04-19 Samkhann Seang

jQuery គឺជា Library ដ៏សំខាន់មួយក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី Web។ ថ្វីត្បិតតែ Electron អនុញ្ញាត្តិឲ្យអ្នកអាចប្រើប្រាស់ភាសា Web ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធី Desktop ប៉ុន្តែមានចំនុចខ្លះអ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តដែលធ្លាប់ប្រើលើកម្មវិធី Web ទាំងស្រុងនោះទេ។ ជាក់ស្តែងការតម្លើង jQuery នៅលើ Electron មានលក្ខណៈខុសគ្នាពីការតម្លើងនៅលើកម្មវិធី Web ធម្មតា។​ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីការតម្លើង jQuery នៅលើ Electron ដោយត្រឹមត្រូវដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា jQuery មិនដំណើរនៅលើ Electron។

ការណែនាំការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Excel 2016

2017-04-19 techfree

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfreeយើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ នៅមេរៀនមុន ស្តីពី ការស្វែង យល់ពីការ​ប្រើ​ប្រាស់ ការប្រកប និងការឆែកវេយ្យាករណ៍ និងបង្ហាញពីរបៀប​ប្រើប្រាស់របស់វាមួយចំនួន​ដែលបានដាក់ បង្ហាញ និងគន្លឹះ មួយចំនួន ហើយនៅក្នុងមេរៀននេះនឹងពាំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅកម្មវិធី Excel 2016 ថ្មីទាំងអស់គ្នា

ការស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ប៊ូតុង Layout

2017-04-09 techfree

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់​នៅមេរៀនមុនស្តីពីការស្វែង​យល់ពីការ​ប្រើ​ប្រាស់ ប៊ូតុង Design និងបង្ហាញពីរបៀប​ប្រើប្រាស់របស់វាមួយចំនួន​ដែលបានដាក់បង្ហាញ និងគន្លឹះមួយចំនួន​នៅលើការ​ប្រើប្រាស់ប៊ូតុង Design នៅ​ក្នុងមេរៀននេះ នឹងលើកយកមកបង្ហាញពីការស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ Layout អោយបានស៊ីជម្រៅ​ជាង​មុន​បន្ថែមទៀត។

ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ប៊ូតុង Insert បញ្ចប់

2017-04-06 techfree

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree ដែលយើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ Text Box និង WordArt នៅលើ ប៊ូតុុង Insert និងបង្ហាញពីការកំណត់ពីរបៀប​ប្រើប្រាស់របស់វាមួយចំនួន​ដែលបានដាក់បង្ហាញរួច​មក​ហើយ​នេាះ ក៏ព្រមទាំងមានការ​កំណត់ជា​ទិស​ដៅនៃ WordArt ផងដែរ នៅពេលនេះយើងខ្ញុំនឹងពាំនាំអ្នកទាំងអស់មកតាមដានដើម្បីបញ្ចប់មេរៀនផ្នែក Insert នេះទាំងអស់គ្នា ។

ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ប៊ូតុង Insert (បន្ត ១)

2017-04-04 techfree

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំដែលបានបង្ហាត់បង្ហាញនៅមេរៀនមុនៗ ស្តីពីការស្វែងយល់ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ប៊ូតុង Insert  ដែលបានបង្ហាញពីការទាញយករូបភាព មកដាក់ក្នុង អត្ថបទ ការកែ កាត់ និង លេងស្ទាយរូបភាព ការប្រើប្រាស់ Shape និង ​ការប្រើប្រាស់ SmartArt ហើយស្ថិតនៅក្នុងមេរៀននេះនឹងធ្វើអោយបងប្អូនមានការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតទៅលើការប្រើប្រាស់ Chart ការប្រើប្រាស់​Screenshot , Hyperlink, និងមានបន្ថែមលើការប្រើប្រាស់ Header, Footer និង Page Number ជាដើម ។

1 2 3 4 5 13