ការណែនាំកម្មវិធី Microsoft Office PowerPoint 2016

2017-08-03 techfree

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់នៅមេរៀនមុនៗស្តីពីការចង Macro នៅក្នុងកម្មវិធី Word 2016 ហើយនៅមេរៀនថ្មីមួយនេះស្វែងយល់ពីការណែនាំកម្មវិធី Microsoft Office Powerpoint 2016 ថ្មីមួយនឹងលើកយកមកបង្ហាញយ៉ាងទូលំទូលាយយកមកបង្ហាញនៅលើកម្មវិធី Version ចុងក្រោយមួយនេះដើម្បីយកមកសិក្សា ទាំងអស់គ្នា។

ការណែនាំកម្មវិធី Microsoft Office PowerPoint 2016 បញ្ចប់

2017-07-24 techfree

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់នៅមេរៀនមុនៗស្តីពីការណែនាំកម្មវិធី Microsoft Office PowerPoint 2016 នៅក្នុងកម្មវិធី Word 2016 ហើយនៅមេរៀនថ្មីមួយនេះស្វែងយល់ពីការណែនាំបន្ថែមនិងបញ្ចប់នៅមេរៀនមួយនេះ។

កម្មវិធីបោះឆ្នោតឬវាយតម្លៃដ៏ឆ្លាតវៃរបស់ទស្សនិកជន (MARA)

2017-07-05 Phearom Prom

តាមការសង្កេតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ប្រសិនបើអ្នកមើល ឬអ្នកស្តាប់ចង់ធ្វើការឆ្លើយតប ឬផ្តល់មតិយោបល់ចំពោះកម្មវិធីអ្វីមួយ គឺមានភាពលំបាកណាស់មិនដឹងធ្វើការឆ្លើយតបតាមវិធីណានោះទេ។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងលើកយកនូវកម្មវិធីមួយដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាន។

របៀបចង Macro នៅលើកម្មវិធី Word 2016

2017-07-04 techfree

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ នៅមេរៀនមុនស្តីពីការស្វែង​យល់ពីការប្រើប្រាស់ មួយចំនួននៅលើកម្មវិធី Office Word 2016 ដែលបានបង្ហាញនូវការការប្រើប្រាស់ហើយនៅលើ​មេរៀននេះវិញនឹងសិក្សាបន្ថែមទៅលើការចង Macro នៅលើ Office Word 2016 ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការវាយអត្ថបទបានរហ័សនិងលឿន ។

កម្មវិធីគ្រប់គ្រងចំណាយនិងចំណូលសម្រាប់អ្នកនិងគ្រួសារអ្នក

2017-07-03 techfree

គេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រកន្លងមកនៅពេលនេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកការប្រើប្រាស់នូវ កម្មវិធីមួយស្តីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន និងជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលមានឈ្មោះថា (ច. ណ) មកបង្ហាញបន្ថែមនៅលើការ ប្រើប្រាស់របស់វាតើកម្មវិធីមួយនេះវាមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់អ្នកប្រើប្រាស់? តោះសូមសិក្សាទាំងអស់គ្នា។

ការសិក្សាលើ ការរៀបចំ Format Cell

2017-05-25 techfree

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ នៅមេរៀនមុនស្តីពី ការស្វែង​យល់ពី Tab Home របស់ MS Office Excel ដែលយើងបានសិក្សាវាបានចំនុចខ្លះៗ ហើយនៅមានចំនុចបន្ថែមទៀត ហើយយ៉ាងណានៅក្នុងមេរៀននឹងលើកយកមកបន្ថែមទៀតអោយកាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់និងមានភាពស៊ីជម្រៅជាងមុន។

ការសិក្សាអំពី Tab Page Layout

2017-05-18 techfree

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ នៅមេរៀនមុនស្តីពី ការស្វែង​យល់ពី Tab Insert របស់ MS Office Excel និងការបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់មួយចំនួននៅលើ Tab Insert ហើយនៅ​លើ Tab Page Layout វិញតើវានឹងមានអ្វីប្លែកខុសពី Tab Insert ខ្លះតេាះមកសិក្សាវាទាំងអស់គ្នា ។

ការសិក្សាពីការប្រើប្រាស់រូបមន្ត នៅក្នុងកម្មវិធី Excel 2016

2017-05-17 techfree

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ នៅមេរៀនមុនស្តីពី ការស្វែង​យល់ពី Format Cell របស់ MS Office Excel ដែលយើងបានសិក្សាវាបានចំនុចខ្លះៗ ហើយនៅមានចំនុចបន្ថែមទៀត ហើយយ៉ាងណា មិញនៅក្នុងមេរៀននេះនឹងលើកយកការប្រើប្រាស់រូបមន្តនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ។

1 2 3 4 13