ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ប៊ូតុង Design

2017-03-31 techfree

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree ហើយនៅក្នុងមេរៀនថ្មីនេះ ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់​ Watermark, Page Color, Page Border និងបង្ហាញពីរបៀប​ប្រើប្រាស់របស់វាមួយចំនួនបន្ថែមនៅលើមេរៀន Design ដើម្បីអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយយល់ និង ងាយសិក្សា ។

ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ប៊ូតុង Insert (បន្ត ២)

2017-03-30 techfree

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំដែលបានលើកយកវិធីសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់មួយចំនួននៅលើប៊ូតុុង Insert ដែល​បានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ Chart, Screenshot , Hyperlink និង Header, Footer and Page Number ដែលមានសារៈសំខាន់ជា ច្រើនទៅលើការប្រើប្រាស់ Insert ហើយនៅក្នុងមេរៀននេះនឹងធ្វើអោយបងប្អូននឹងមានការយល់ដឹងបន្ថែមទៅលើការប្រើប្រាស់ Textbox, WordArt និង ការកំណត់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ Textbox និង WordArt នៅលើមេរៀននេះ។

ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ប៊ូតុង Insert (បន្ត)

2017-03-29 techfree

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំដែលបានបង្ហាត់បង្ហាញនៅមេរៀនមុនៗ ស្តីពីការស្វែងយល់ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ប៊ូតុង Insert រួចមកហើយខ្លះៗនៅរបៀបមួយចំនួនដូចជាចំនុនសំខាន់នៅលើ Insert ដែលបានបង្ហាញពីការបង្កើតតារាងការងារ ការលប់​តារាង និង ការបន្ថែមតារាងការងាររបស់យើងហើយនៅចំនុចនេះនឹងពាំនាំលោកអ្នកមកមើលពីរបៀបបញ្ចូលរូបភាពទៅក្នុងអត្ថបទនិងការប្រើប្រាស់​ Shape និង SmartArt នៅក្នុងមេរៀននេះ។

ស្វែងយល់ពីការប្រើប៊ូតុង Home (បញ្ចប់)

2017-03-27 techfree

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវ Techfree ឥលូវនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទម្តងទៀតដោយកាលពីមេរៀនមុនយើងបានសិក្សារួចមក ហើយនូវការកំណត់នូវ Paragraph ការកំណត់ Alignment និងការកំណត់ Line and Spacing ក្នុងកម្មវិធី Word 2016 ហើយងាកមក​តាម​ដាន​មេរៀននេះបន្តទាំងអស់គ្នា ។

ស្វែងយល់ពីការប្រើប៊ូតុង Home (បន្ត ២)

2017-03-26 techfree

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវ Techfree ឥលូវនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទម្តងទៀតដោយកាលពីមេរៀនមុនយើងបានសិក្សារួចមក ហើយនូវការផ្លាស់ប្តូរពណ៌របស់អក្សរ ការរចនាអក្សរ ការផ្លាស់ប្តូរអក្សរ នៅរូបរាងរបស់អក្សរ គឺមានលក្ខណៈប្តូរពីអក្សរតូចទៅជាអក្សរធំ ឬ ពីអក្សរធំ ទៅអក្សរតូច ងាកមកតាមដានមេរៀននេះបន្តទាំងអស់គ្នា ។

ស្វែងយល់ពីការប្រើប៊ូតុង Home (បន្ត ១)

2017-03-24 techfree

ជួបគ្នានៅមេរៀនទី២បន្តទៀត Techfree នឹងលើកយកមកបង្ហាញនៅក្នុងមេរៀននេះបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹង ការរចនាអត្ថបទ ការប្តូរអក្សរ ការប្តូរពណ៌ អក្សរ ការតម្លើងទំហំអក្សរ ការធ្វើអោយអក្សរមានលក្ខណៈដិតក្រាស ទ្រេត មានបន្ទាត់ពីក្រោមជាដើម ។

ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ប៊ូតុង Insert

2017-03-23 techfree

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree ឥលូវនេះជួបខ្ញុំម្តងទៀតហើយនៅអត្ថបទថ្មីដោយកាល​ពីមេរៀនមុន​យើង​បាន​សិក្សាខ្លះៗរួចមកហើយនៅការកំណត់ Bullet Numbering និងការប្រើប្រាស់ Shortcut មួយចំនួនចំណែកនៅក្នុងមេរៀននេះវិញ  ខ្ញុំនឹង​បង្ហាញ​អ្នក​ទាំង​អស់គ្នាពីការស្វែងយល់ការប្រើប្រាស់ប៊ូតុង Insert ម្តងដើម្បីឱ្យអត្ថបទរបស់យើងមានលក្ខណៈប្លែកនិងមានរបៀបរៀបរយ។

ស្វែងយល់ពីការប្រើប៊ូតុង Home

2017-03-21 techfree

សួស្តីបងប្អូនមិត្តអ្នកអានទាំងអស់គ្នា ជួបគ្នានៅក្នុងមេរៀនទី២ នៅក្នុងមេរៀននេះ Techfree នឹងបង្ហាញអំពីការប្រើ ប្រាស់ប៊ូតុង Home ។ ប៊ូតុង Home នេះប្រសិនបើយើងមើលមួយភ្លែត នៅក្នុងទម្រង់ Office Word 2016 វាមិនមាន ភាពខុសគ្នាប៉ុន្មានពី Word 2013 ឬ Word 2010 ឬក៏ Word 2007 ប៉ុន្មាននោះទេហើយសឹងតែដូចគ្នាទាំងស្រុងនឹង Word 2013 អញ្ចឹងហើយមានបងប្អូន​មួយចំនួនដំឡើង នូវ Word 2013 បងប្អូនអាចមើល​មេរៀន​នេះ​ហើយអាចយក ទៅអនុវត្តន៍បានដូចគ្នា។

កម្មវិធីស្វែងរកលេខកូដសម្ងាត់នៅលើ Office Word 2016

2017-03-19 techfree

សូមអរគុណដល់លោកអ្នកដែលបានគាំទ្រនូវលើគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំឥលូវនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទម្តងទៀតហើយដោយកាលពីមេរៀនមុនយើងបានសិក្សារួចមកហើយនូវរបៀបដាក់លេខ និងដោះលេខ សម្ងាត់នៅលើ Microsoft Word 2016 នៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបស្វែងរកលេខកូដសម្ងាត់ដែលយើងបានភ្លេចនៅលើមេរៀន Word នេះ។

របៀបដំឡើង odoo 10.0 នៅលើ Windows

2017-03-16 techfree

Odoo ផ្ដល់នូវកញ្ចប់ (package) ដើម្បីដំឡើងសម្រាប់ Windows ឬជា deb-based (Debain, Ubuntu, … ) និងជា RPM-based (Fedora, CentOS, RHEL, … ) សម្រាប់ទាំងកំណែសហគមន៍ (Community) និង សហគ្រាស (Enterprise)។

1 2 3 4 5 6 13