ស្វែងយល់ពី Inheritances Super Keyword

2017-03-18 Sary Chreoun

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងធ្វើការលើកយកចំនុច Inheritances Super Keyword  មកបង្ហាញ។​ Super គឺយើងប្រើវាសម្រាប់បង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ Member នៃ SuperClass និង Member នៃ SupClass ដែលមានឈ្មោះដូចគ្នា។ ហើយ Super ក៏យើងប្រើវាដើម្បីធ្វើការហៅ Constructor SuperClass ដោយ SupClass បានផងដែរ។

ការសិក្សាលើ Eloquent Model Laravel

2017-03-18 Khemarak In

អត្ថបទនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ Eloquent Model ក្នុង Laravel framework ។ Eloquent​ Model គឺយើងប្រើវាសំរាប់ interact ទៅលើ Database or Table របស់យើង ហើយ យើងក៏ធ្វើការទាញ data យកមកដាក់លើ Website ឬ លុប Data នឹង Edit Data ជាដើម។ដូចនេះដើម្បីបង្កើត  Eloquent Model សូមចូលទៅកាន់ Command ដូចបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម៖

ស្វែងយល់អំពី BrowserKit Component នៅក្នុង Symfony3

2017-03-18 sreypao

កាលពីអត្ថបទមុន យើងបានណែនាំអ្នកអំពី Asset Component រួចមកហើយ ចំណែកអត្ថបទនេះវិញ យើងនឹងណែនាំអ្នកអំពី component ដដែលតែទាក់ទងនឹង BrowserKit Component។ វាជាអ្នកក្លែងនូវឥរិយាបទនៃ web browser និងអនុញ្ញាតអោយអ្នកដើម្បីធ្វើការស្នើ និងចុចទៅលើតំណភ្ជាប់ហើយ submit forms នៃការស្នើ។

របៀបបង្កើត File ហើយនឹង Directory ក្នុង VB.NET

2017-03-17 Khemarak In

អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកពីការបង្កើត File ហើយនឹង Directory ក្នុងភាសា VB.NET។ VB.NET គឺអាចធ្វើការបង្កើត File ហើយនឹង Directory ដោយប្រើ FileStream Class , Stream Writer ហើយនឹង​​ Stream Reader ។

ស្វែងយល់អំពី Asset Component នៅក្នុង Symfony3

2017-03-17 sreypao

Asset component គ្រប់គ្រងនូវ ជំនាន់នៃ URL និង ជំនាន់នៃ web assets ដូចជា CSS stylesheets, JavaScript files និង files រូបភាព។  កាលពីមុន វាជារឿងធម្មតាសម្រាប់ web applications ក្នុងការ hardcode URLs នៃ web assets។ ឧទាហរណ៏៖

របៀបដំឡើង odoo 10.0 នៅលើ Windows

2017-03-16 techfree

Odoo ផ្ដល់នូវកញ្ចប់ (package) ដើម្បីដំឡើងសម្រាប់ Windows ឬជា deb-based (Debain, Ubuntu, … ) និងជា RPM-based (Fedora, CentOS, RHEL, … ) សម្រាប់ទាំងកំណែសហគមន៍ (Community) និង សហគ្រាស (Enterprise)។

ស្វែងយល់ពី Load Balancing របស់ Nginx Web Server

2017-03-16 chamroeunrith

Load Balancing ជាបច្ចេកទេសមួយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីអោយ Server មួយអាចដំណើរការបានលឿននិងចែករំលែកការងារផ្សេងៗអោយទៅ Server ផ្សេងៗដែលឈរនៅខាងក្រោយទៀត។

របៀបបង្កើត Database Migration Laravel

2017-03-15 Khemarak In

នៅក្នងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ Database Migration ក្នុងភាសា Laravel។  Migration គឺជា Control សំរាប់ Database របស់យើងដើម្បីអោយយើងងាយស្រូលក្នុងការ​បង្កើត Table ឬក៏បន្ថែក Column នឹងងាយស្រូលក្នុងការចែករំលែក Database Schema ទៅកាន់មិត្តភក្ក ឬ Developer ដ៏ទៃទៀត។ 

ស្វែងយល់ពី Ansible

2017-03-15 chamroeunrith

Ansible ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជា គំរូសម្រាប់ធ្វើការងារច្រើនក្នុងពេលតែមួយ ឧទាហរណ៏ដូចជាចង់ Ping ឬ មើលពីស្ថានភាព Server ផ្សេងៗក្នុងពេលតែមួយ។

របៀបដាក់ និង ដោះលេខសម្ងាត់លើឯកសារ

2017-03-14 techfree

នៅមេរៀនមុនៗអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារួចមកហើយនៅការបើកកម្មវិធី  ការរក្សាឯកសារទុកនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ និងការបើកយកឯកសារដែលយើងបានរក្សាទុកយកមកប្រើប្រាស់បន្ត ហើយនៅក្នុងមេរៀននេះ យើងនឹងសិក្សាបន្ថែមទៀត ទៅការដាក់និង ដោះ លេខសម្ងាត់នៅលើឯកសាររបស់យើងបន្តទៀត ។

1 2 3 4 5 6