ការ​ List Data នៅក្នុង Laravel 5.4

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងនិយាយអំពីការ យកទិន្នន័យចេញពី Database ដែល Techfree នឹងបន្តពីអត្ថបទ  ការដាក់ Templates ដែលមាន Style ស្រាប់ៗ នៅក្នុង​ Laravel (ត)៕

ដើម្បីធ្វើការយកទិន្នន័យចេញពី Database បានជាចាំបាច់ត្រូវ ធ្វើការភ្ជាប់ទៅកាន់ ឈ្មោះ Database ជាមុនសិន ។

ឧទាហរណ៍៖ Techfree មាន Database  ឈ្មោះ ekhmer ។

សូមមើលរូប៖

នៅក្នុង Folder Route Techfree បានបង្កើត Group route មួយ​ ទៅកាន់ Controller ដែលមានឈ្មោះ ItemController (controller ត្រូវបានបង្កើតរួចហើយ)។

សូមមើលរូប៖​

បន្ទាប់នៅក្នុង ធ្វើការ Use Model ហើយ Controller សូមសរសេរ Code ដូចខាងក្រោម៖

នៅក្នុង  View សូមសរសេរ Code ដូចខាងក្រោម៖

សូមមើលលទ្ធផល៖

នៅអត្ថបទបន្ទាប់ Techfree នឹងធ្វើការបង្ហាញពីការ Save Data to Database ដែលបន្តរពីអត្ថបទខាងលើ។