JQueryគឺជា Library ដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៃភាសា Javascript ។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក John Resig និងបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ 2006។

ជំហានដំបូងនៃការប្រើប្រាស់ JQuery

jQueryjq គឺជា Library ដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៃភាសា Javascript ។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក John Resig និងបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ 2006។ jQuery ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងគោលបំណងផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងប្រើប្រាស់ភាសា Javascript នៅលើគេហទំព័រ។ ជាមួយ jQuery អ្នកអាចសរសេរកូដត្រឹមតែមួយជួរដែលអាចធ្វើការងារស្មើរនឹងកូដជាច្រើនជួរដែលបានសរសេរក្នុងភាសា Javascript ស្របនឹងពាក្យស្លោករបស់ jQuery «សរសេរតិច ធ្វើការច្រើន» ។

 

របៀបប្រើប្រាស់ jQuery

jquery_logojQuery គឺជា JavaScript Library បានបង្កើតឡើងដោយលោក John Resig ក្នុងឆ្នាំ 2006។ jQuery ជួយសំរួលច្រើនដល់ការសរសេរ JavaScript បានលឿន និងអាចប្រើជាមួយនឹងកម្មវិធីមើលវេបសាយ (Browser) ល្បីៗទាំងអស់។ Local Installation – អ្នកអាចទាញយក jQuery Library នៅលើម៉ាស៊ីនរបស់អ្នក និងរួមបញ្ចូលជាមួយកូដ HTML។CDN Based Version – អ្នកអាចរួមបញ្ចូល jQuery Library ចូលទៅក្នុងកូដ HTML របស់អ្នកដោយផ្ទាល់ពី Content Delivery Network (CDN)

 

របៀបប្រើ Selector នៅក្នុង Jquery

jquery-selectorsJquery Selector គឺជាមុខងារដែលធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់នៃធាតុត្រូវនឹង DOM (Document Object Model)ដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយ។ Selector ត្រូវបានប្រើដើម្បីជ្រើសធាតុរបស់ HTML មួយ ឬ ច្រើនដោយប្រើ jQuery ។ Jquery Selector ចាប់ផ្តើមជាមួយដោយសញ្ញាប្រាក់ដុល្លារ និងសញ្ញាវង់ក្រចក $ () ។ $() factory function ន័យដូច នៃមុខងារ jQuery ()។ ដូច្នេះនៅក្នុងករណីដែលអ្នកកំពុងប្រើ JavaScript library ផ្សេងទៀតដែលជាសញ្ញា $ មួយចំនួនជាមួយនឹងប៉ះទង្គិចផ្សេងទៀតបន្ទាប់មកអ្នកអាចជំនួសសញ្ញា $ ដោយឈ្មោះ jQuery ហើយអ្នកអាចប្រើមុខងារ jQuery() ជំនួស $() ។

ទាញយកតម្លៃនៃ HTML Form ដោយប្រើ jQuery

jqForm គឺជាធាតុនៃ HTML មួយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ទទួល និងបង្ហាញទិន្ន័យ។ ប៉ុន្តែតួនាទីពិតប្រាកដរបស់វាគ្រាន់តែជា«កន្លែង»ទទួល ឬបង្ហាញប៉ុណ្ណោះទេ។ ដើម្បីធ្វើកិច្ចការទាំងនេះបាន គេត្រូវប្រើវាផ្សំជាមួយនឹងភាសាដទៃទៀតដូចជា Javascript, PHP(ការទទួលទិន្ន័យដើម្បីផ្ទុកក្នុង Database)។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ jQuery ដែលជា Library មួយនៃភាសា Javascript ដើម្បីទទួល និងបង្ហាញទិន្ន័យជាមួយនឹង Form។

 

របៀបប្រើប្រាស់ Post និង Get ជាមួយនឹង JQuery

teature-imgអត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបប្រាស់  Post និង Get ជាមួយនឹង jQuery។ ជាទូទៅ Post និង Get ត្រូវបានគេប្រើសំរាប់បញ្ជូនទិន្នន័យទៅកាន់ Server ។

 

 

 

របៀបប្រើប្រាស់ JQuery Event

event-imageTechfree ធ្លាប់បានលើកយកអត្ថបទ “ជំហានដំបូងនៃការប្រើប្រាស់ JQuery”  អំពីJQuery ម្តងរួចមកហើយ។ អត្ថបទនេះនឹងលើកយកការប្រើប្រាស់ Event មួយចំនួននៅក្នុង JQuery មកបង្ហាះ។ Event មានន័យថា ការកើតឡើងនូវសកម្មភាពអ្វីមួយ ដូចជា ចុច ចុចពីរដង ជាដើម។

 

 

របៀបបង្កើត Autocomplete ជាមួយ JQuery UI

autoនៅក្នុងគេហទំព័រមួយគឺត្រូវតែមានប្រអប់ស្វែងរកដើម្បីងាយស្រួលដោយមិនចាំបាច់ចំនាយពេលវេលា ក្នុងការស្វែងរកអ្វីមួួយ ។ យើងខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពី Autocomplete ដែលវាគឺជាចំនេះដឹងមួយដែរដែលគេប្រើវាសំរាប់ ស្វែងរកពាក្យដែលស្រដៀង រឺក៍ពាក្យដែលផ្ដើមដោយអក្សរដែលយើងបញ្ចូលនៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរក (Search Box) នោះវានឹងលេចឡើងនូវពាក្យដែលផ្ដើមជាមួយនឹងអក្សរដែល យើងបានបញ្ចូលនោះភ្លាមៗ។

 

គំរូនៃការបង្កើតវេបសាយច្រើនភាសា ដោយប្រើប្រាស់ Jquery និង Json

jqក្នុងការបងើ្កតវេបសាយ(website)ដែលអាចមើលបានច្រើនភាសាមានទម្រង់ជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាង។ ទម្រង់នីមួយៗមានបែបផែនខុសៗគ្នា និងការប្រើប្រាស់ទៅតាមកាលៈទេសៈផ្សេងគ្នាផងដែរ។ យើងខ្ញុំសូមលើកយកវិធីសាស្រ្ដមួយក្នុងចំណោមវិធីសាស្រ្ដទាំងនោះមកបង្ហាញលោកអ្នកអានដើម្បីធ្វើជាចំណេះបន្ថែមដល់លោកអ្នក។