Nagios ជា Tool ល្អសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង (Sysadmin) មិនគួរមើលរំលង

2016-10-06 chamroeunrith

Nagios ជា Alert System ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាច្រើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើ Inventory ផ្សេងៗដូចជា Server និង Service ផ្សេងៗទៀតដើម្បីប្រាកដថាមាន Server ណាមួយ Down មិនដើរ ឬ មិនដំណើរការ Service ណាមួយ។

Syslog ងាយស្រួលសម្រាប់ System Admin ធ្វើការងារជាក្រុម

2016-10-05 chamroeunrith

Sysadmin ភាគច្រើនធ្វើការងារជាក្រុម ក៏ប៉ុន្តែពេលមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើង មិនសូវមានអ្នកចេញមុខទទួលខុសត្រូវថាខ្លួនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេ។ Syslog ជាប្រភេទ Log System ម្យ៉ាងសម្រាប់ជួយអោយ Sysadmin មានការទទួលខុសត្រូវច្រើនជាងមុន និងទទួលស្គាល់កំហុសដែលខ្លួនបានធ្វើទៅលើ System ឬ  Server មួយ។

លក្ខណៈពិសេស ក្នុងការរក្សាការសំងាត់ក្នុង Messenger របស់ Facebook

2016-10-05 techfree

Facebook ជាបណ្តាញសង្គមយក្សមួយមានអ្នកប្រើប្រាស់រាប់ពាន់លាននាក់ ក្នុងពិភពលោក។ Facebook បានបង្កើតសេវា កម្មជាច្រើន សំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុង Smart Phone និងកំព្យូទ័រ ក្នុងនោះដែរ Messenger ជាកម្មវិធីមួយ ដែលមាន អ្នកប្រើប្រាស់ច្រើន កំពុងប្រើប្រាស់ ដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នា (Chat message) ជាប្រចាំថ្ងៃ។

ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ sqlmap ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ SQL injection

2016-10-04 techfree

ការជ្រៀតចូលពីខាងក្រៅ ពីពួក Hacker គឺជារឿងសំខាន់ សំរាប់ Programmer ត្រូវដឹង ដើម្បីសរសេរកូដ និងតេស្តដោយប្រុងប្រយ័ត្ន គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។ ក្នុងអត្ថបទនេះ នឹងណែនាំ ពីអ្វីទៅដែលហៅថា sqlmap ។

៥ចំនុចគួរស្វែងយល់ពីសុវត្ថិភាព Wifi នៅផ្ទះ

2016-10-01 chamroeunrith

សព្វថ្ងៃនេះអ៊ីនធឺណិតមានស្ទើគ្រប់ផ្ទះ ក៏ប៉ុន្តែ Wifi ខ្លះក៏អាចលួចបាននិងខ្លះទៀតក៏មិនអាចលួចបាន ប្រសិនបើម្ចាស់ Wifi បាន Configure បានត្រឹមត្រូវ។ គុណវិប្បត្តិនៃការចែក Wifi Internet អោយទៅអ្នកមិនស្គាល់វាអាចផ្តល់ទោសដល់ម្ចាស់ Wifi ទៅវិញប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់នោះប្រើប្រាស់ Wifi របស់អ្នកទៅ Hack Server អ្នកដទៃនៅពេលគេតាមដាន គេអាចមកចាប់ម្ចាស់ Wifi ទៅសួរនាំបាន។

ស្វែងយល់ពី Netflow Analyze Tool

2016-09-30 chamroeunrith

Netflow ជាSoftwareស្តង់ដាររបស់ Cisco ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីវិភាគមើលអំពី ចរាចរណ៏ទិន្នន័យ(Network Traffic)ចេញចូលនៅក្នុងណិតវើកដើម្បីអោយក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើការប៉ាន់ស្មាននិងវិភាគពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នកប្រើប្រាស់។ និងម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់ វិភាគទៅលើ IP Address និង Protocol ផ្សេងៗដែលឆ្លងកាត់ ណិតវើក។

សារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ Firewall

2016-09-29 chamroeunrith

Firewall ជា Software ម្យ៉ាងប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើច្រកចេញចូលរបស់ OS ឬ Software ផ្សេងៗ។ ជាពិសេសសម្រាប់ការពារប្រព័ន្ធណិតវើកមួយដើម្បីធានាអោយមានសុវត្ថិភាព និងសម្រាប់ទប់ទល់និងក្រុម Hacker ដែលព្យាយាមវាយប្រហាមកកាន់ណិតវើករបស់យើង។

ស្វែងយល់ពី OSQuery

2016-09-28 chamroeunrith

OSQuery ជាប្រភេទ Software ម្យ៉ាងប្រើប្រាស់សម្រាប់ស្វែងរក(Query) អំពីកំណត់ហេតុផ្សេងៗរបស់ កម្មវិធីដែលកំពុងដំណើរការ ពត៏មានពីអ្នកប្រើប្រាស់ចូលទៅប្រើប្រាស់ ការផ្លាស់ប្តូលេខសំងាត់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ មើលពត៏មានពី USB មើលពត៏មានពី Firewall ច្រកចេញច្រកចូល និងមុខងារផ្សេងៗ ទៀតជាច្រើន។

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រើសំរាប់ Hacking ល្បីៗមួយចំនួន

2016-09-27 Syden

អ្នកធ្លាប់បានលឺហើយថា “Hacking” ឬ ហៅថាពួក “Hacker” តែអ្នកមិនធ្លាប់ដឹងទេថាពួកគេប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (OS) អ្វី មកធ្វើការ Hack នោះទេ។ សំរាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (OS) សំរាប់ Hack នោះមានច្រើនប៉ុន្តែពេលនេះ TECHFREE នឹង បង្ហាញប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (OS) Hacking ល្បីៗចំនួន ៥ មានដូចជា៖

តិចនិចការពារជនអានាមិកលុកលុយចូល Server តាមរយះ SSH Protocol

2016-09-23 chamroeunrith

សព្វថ្ងៃនេះបច្ចេកវិទ្យាបាននិងកំពុងរីកចំរើន ទន្ទឹមនិងការរីកចំរើននេះក៏មានជនអានាមិកជាច្រើន បានកំពុងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីវាយប្រហាផងដែរ ជាពិសេសវាយប្រហាទៅលើ Server ដែលជា VPS Server ឬ Dedicate Server វាយប្រហាចូលតាមរយះ Public IP. 

1 2 3 4 5