រប្រៀបបង្កើត Form ជាមួយ Django Framework

កាលពីអត្ថបទមុន TECHFREE បានបង្ហាញពី “ស្វែងយល់ពី View នៅក្នុង Django Framework“។ ក្នុងអត្ថបទនេះ TECHFREE នឹងបង្ហាញពី “រប្រៀបបង្កើត Form ជាមួយ Django Framework”។ តើ Form គឺជាអ្វី? Form គឺជាធាតុនៃ HTML មួយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ទទួល និងបង្ហាញទិន្ន័យ។

សូមបង្កើតទំព័រ Blog មួយហើយដាក់ឈ្មោះ “blog.html”។

create_blog1

បន្ទាប់មកបង្កើត Model “blog” ដូចឧទាហរណ៍ខាងក្រោម៖

create_models_blog

សូមដំណើរការ Command “python manage.py makemigrations”។

migrate_blog

ដូច្នោះយើងនឹងបាន File មួយឈ្មោះ “0002_blog.py” នៅក្នុង Folder webapp > migrations

file_blog_mig1

សូមដំណើការ Command “python manage.py sqlmigrate webapp 0002″។

run_sqlmig

សូមដំណើការ Command “python manage.py migrate”។

migrate_table

បន្ទាប់ពីដំណើរការ Command ខាងលើកចប់យកនឹងបាន Table “blog” មួយ។

migrate_table_result

សូមបង្កើត File “forms.py” នឹងសរសេរកូដដូចឧទាហរណ៍ខាងក្រោម៖

create_file_form

បន្ទាត់មកសូមបើក File “views.py” នឹងសរសេរកូដដូចឧទាហរណ៍ខាងក្រោម៖

view_form

ជាចុងក្រោយសូមបើក File “blog.html” សរសេរកូដដូចឧទាហរណ៍ខាងក្រោម៖

blog_html

សូមដំណើរការ Command “python manage.py runserver” ដើម្បីដំណើរការ Server។ យើងនឹងបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

form_result1