របៀបតំលើង និង របៀបប្រើ NPM ក្នុង Node Js

2016-11-01 techfree

NPM គឺជា Node Package Manager ដែលនៅក្នុងនោះសំបូរទៅដោយកញ្ចប់នៃកូដជាច្រើនដែលអ្នកអភិវឌ្ឍន៏ភាសា JavaScript បានសរសេររួចស្រាប់ហើយគាត់ចែករំលែកឲ្យយើងទាញយកមកប្រើបាន។ អត្ថបទនេះ Techfree នឹងបង្ហាញពីរបៀបប្រើ NPM សម្រាប់ Node Js។