កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

ការគ្រប់គ្រងលើការដាក់ចលនារបស់ Slide នៅលើ PowerPoint 2016

នៅក្នុងមេរៀននេះនឹងលើកយកមកបង្ហាញពីមេរៀនថ្មីទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើការគ្រប់គ្រងលើការដាក់ចលនារបស់ Slide នៅក្នុងកម្មវិធី PowerPoint 2016 ដើម្បីសិក្សាតើមេរៀនថ្មីនេះមានលក្ខណៈប្លែកពីមេរៀនមុនយ៉ាងណាសូមតាមដានទាំងអស់គ្នា។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈទូទៅនៃ Insert Menu នៅក្នុងPowerPoint 2016 (បន្តទី១)

នៅក្នុងមេរៀននេះនឹងលើកយកមកបង្ហាញពីមេរៀនថ្មីទាក់ទងនឹងការស្វែងយល់ពីការកំណត់ Picture Tool ក្នុង Format នៅលើ ប៊ូតុង Insert Menu នៅក្នុងកម្មវិធី PowerPoint 2016 ជាបន្តទៀត។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈទូទៅនៃ Insert Menu នៅក្នុងPowerPoint 2016 (បន្ត)

នៅក្នុងមេរៀននេះនឹងលើកមកបង្ហាញពីមេរៀនថ្មីទាក់ទងនឹងការស្វែងយល់ពីលក្ខណៈទូទៅនៃ Insert Menu នៅក្នុង PowerPoint 2016បន្តទៀត។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

ការណែនាំកម្មវិធី Microsoft Office PowerPoint 2016

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់នៅមេរៀនមុនៗស្តីពីការចង Macro នៅក្នុងកម្មវិធី Word 2016 ហើយនៅមេរៀនថ្មីមួយនេះស្វែងយល់ពីការណែនាំកម្មវិធី Microsoft Office Powerpoint 2016 ថ្មីមួយនឹងលើកយកមកបង្ហាញយ៉ាងទូលំទូលាយយកមកបង្ហាញនៅលើកម្មវិធី Version ចុងក្រោយមួយនេះដើម្បីយកមកសិក្សា ទាំងអស់គ្នា។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

ការណែនាំកម្មវិធី Microsoft Office PowerPoint 2016 បញ្ចប់

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់នៅមេរៀនមុនៗស្តីពីការណែនាំកម្មវិធី Microsoft Office PowerPoint 2016 នៅក្នុងកម្មវិធី Word 2016 ហើយនៅមេរៀនថ្មីមួយនេះស្វែងយល់ពីការណែនាំបន្ថែមនិងបញ្ចប់នៅមេរៀនមួយនេះ។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

របៀបចង Macro នៅលើកម្មវិធី Word 2016

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ នៅមេរៀនមុនស្តីពីការស្វែង​យល់ពីការប្រើប្រាស់ មួយចំនួននៅលើកម្មវិធី Office Word 2016 ដែលបានបង្ហាញនូវការការប្រើប្រាស់ហើយនៅលើ​មេរៀននេះវិញនឹងសិក្សាបន្ថែមទៅលើការចង Macro នៅលើ Office Word 2016 ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការវាយអត្ថបទបានរហ័សនិងលឿន ។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

កម្មវិធីគ្រប់គ្រងចំណាយនិងចំណូលសម្រាប់អ្នកនិងគ្រួសារអ្នក

គេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រកន្លងមកនៅពេលនេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកការប្រើប្រាស់នូវ កម្មវិធីមួយស្តីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន និងជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលមានឈ្មោះថា (ច. ណ) មកបង្ហាញបន្ថែមនៅលើការ ប្រើប្រាស់របស់វាតើកម្មវិធីមួយនេះវាមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់អ្នកប្រើប្រាស់? តោះសូមសិក្សាទាំងអស់គ្នា។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

ការសិក្សាលើ ការរៀបចំ Format Cell

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ នៅមេរៀនមុនស្តីពី ការស្វែង​យល់ពី Tab Home របស់ MS Office Excel ដែលយើងបានសិក្សាវាបានចំនុចខ្លះៗ ហើយនៅមានចំនុចបន្ថែមទៀត ហើយយ៉ាងណានៅក្នុងមេរៀននឹងលើកយកមកបន្ថែមទៀតអោយកាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់និងមានភាពស៊ីជម្រៅជាងមុន។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

ការសិក្សាអំពី Tab Page Layout

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ នៅមេរៀនមុនស្តីពី ការស្វែង​យល់ពី Tab Insert របស់ MS Office Excel និងការបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់មួយចំនួននៅលើ Tab Insert ហើយនៅ​លើ Tab Page Layout វិញតើវានឹងមានអ្វីប្លែកខុសពី Tab Insert ខ្លះតេាះមកសិក្សាវាទាំងអស់គ្នា ។