ស្វែងយល់ពី Class និង​ Object នៅក្នុង Java

នៅក្នុងមេរៀនមុនអ្នកបានសិក្សាអំពីការណែនាំ (Introduction) និង មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរូបមន្ដ (Basic Syntax)នៅក្នុង Java ដូចជាការប្រកាសអញ្ញត្តិ (Variable)  ការបង្ហាញលទ្ធផល ជាដើម។ ថ្ងៃនេះ TechFree សូមបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ Class និង Object នៅក្នុង Java វិញម្ដង ។

១) Class

Class គឺជាក្រុមនៃ Objects ដែលមាន Properties ជាច្រើននៅក្នុងនោះ រឺ អាចនិយាយថាវាជាគំរូ (blueprint) មួយនៃ Objects ។ Class អាចផ្ទុកនូវអញ្ញត្តិជាច្រើនដូចជា ៖

  • data member
  • method
  • constructor
  • block
  • class and interface

២) គំរូកូដ

សូមមើលគំរូកូដនៃការបង្កើត Class ខាងក្រោម ៖

objecclass

 

៣) Object

Object គឺជាទាញយកតម្លៃពី Class យកមកប្រើ ។ ការបង្កើត Object មាន ៣ គឺ ៖

  • ១) Declaration : គឺជាការប្រកាសអញ្ញត្តិ ជាមួយនឹងឈ្មោះអញ្ញត្តិហើយដាក់ប្រភេទនៃ Object
  • ២) Instantiation  : គឺជាពាក្យគន្លឹះ(Keyword) “new” ដែលត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបង្កើតនូវ Object មួយ
  • ៣) Initialization  : គឹជាពាក្យគន្លឹះ (Keyword) “new” ដែលគេបង្កើត Object ដោយការប្រើ

Constructor ។

៤) គំរូកូដ

សូមមើលគំរូកូដនិង លទ្ធផលខាងក្រោមនេះដែលជាកូដ ហៅពី Class Person ។

objectclass1