កម្មវិធីដែលពេញនិយមសម្រាប់បង្កើតវីដេអូ

ជាទូទៅមិនថា អង្គការ ស្ថាប័ន ឬ រាល់អាជីវកម្មទាំងទ្បាយណានោះទេ គឺតែងតែចង់ឲ្យការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនមានការផ្សព្វផ្សាយកាន់តែទូលំទូលាយនិងមានប្រសិទ្ធិភាព។ ការធ្វើខិតប័ណ្ណចែកចាយ ស្លាកពាណិជ្ជកម្មនៅតាមដងផ្លូវ ការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្តាញសង្គម (Facebook, Twitter…) និងការបង្កើតជាលក្ខណៈវីដេអូគឺសុទ្ធតែល្អសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គភាពខាងលេី។ ដូច្នេះអត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញអំពីកម្មវិធីពេញនិយមសម្រាប់បង្តើតវីដេអូនូវការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកដោយខ្លួនឯងបាន។

១) PowToon

powtoon

Powtoon គឺជាកម្មវិធីដែលបង្តើតវីដេអូជាលក្ខណៈ Online ដែលសម្រាប់ជាការងារ, ការអប់រំ, និងធ្វេីជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន។ អ្នកអាចជ្រើសរើសក្នុង៣គំរោងសេវាកម្មណាមួយ ដោយចាប់ផ្តើមបង្កើតវីដេអូដំបូងគឺមិនគិតថ្លៃទេ។

២) GoAnimate

goanimate

Powtoon គឺជាកម្មវិធីដែលបង្តើតវីដេអូជាលក្ខណៈ Online ដែលសម្រាប់ជាការងារ, ការអប់រំ, និងធ្វេីជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន។ អ្នកអាចជ្រើសរើសក្នុង៣គំរោងសេវាកម្មណាមួយ ដោយចាប់ផ្តើមបង្កើតវីដេអូដំបូងគឺមិនគិតថ្លៃទេរយៈពេល១៤ថ្ងៃ។

៣) VideoScribe

videoscribe

videoscribe គឺជាកម្មវិធីដែលបង្តើតវីដេអូជាលក្ខណៈជាការងារ, ការអប់រំ, និងធ្វេីជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន។ ដោយកម្មវិធីនេះជា Desktop Application និងអាចឲ្យអ្នកបង្កើតវីដេអូនៅលើ ipad បានទៀតផងដែលមានដាក់អោយទាញយកនៅលើ App store ដោយឥតគិតថ្លៃ។  អ្នកអាចជ្រើសរើសក្នុង៣គំរោងសេវាកម្មណាមួយ ដោយចាប់ផ្តើមដំបូងគឺមិនគិតថ្លៃរយៈពេល៧ថ្ងៃ។

៤) Animatron

animattron

Animatron គឺជាកម្មវិធីដែលបង្តើតវីដេអូជាលក្ខណៈ Online ដែលសម្រាប់ជាការងារ, ការអប់រំ, និងធ្វេីជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន។ អ្នកអាចជ្រើសរើសក្នុង៤គំរោងសេវាកម្មណាមួយ ដោយចាប់ផ្តើមបង្កើតវីដេអូដំបូងគឺមិនគិតថ្លៃទេ។

៥) Animaker

animaker

Animaker គឺជាកម្មវិធីដែលបង្តើតវីដេអូជាលក្ខណៈ Online ដែលសម្រាប់ជាការងារ, ការអប់រំ, និងធ្វេីជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន។ អ្នកអាចជ្រើសរើសក្នុង៤គំរោងសេវាកម្មណាមួយ ដោយចាប់ផ្តើមបង្កើតវីដេអូដំបូងគឺមិនគិតថ្លៃទេ។