ស្វែងរកតំណររូបភាព ពីគេហទំព័រដោយស្វ័យប្រវត្តិ ជាមួយ Python & Haul

ការស្វែងរកតំណររូបភាពពីគេហទំព័រអាចជារឿងដែលស្មុគស្មាញ ព្រោះវាត្រូវឆ្លងកាត់ការវិភាគនៅក្នុង HTML ច្រើនដំណាក់កាល និងចំនាយពេលវេលាច្រើន។ Haul គឺជាកម្មវិធីមួយរបស់ Python ដែលអនុញ្ញាត្តិឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចទាញយកតំណររូបភាពពីគេហទំព័រណាមួយដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយគ្រាន់តែធ្វើការ បញ្ចូលនូវ URL របស់គេហទំព័រនោះប៉ុណ្ណោះ។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីវិធីដំឡើង និងប្រើប្រាស់ Haul ដើម្បីទាញយកនូវ តំណររូបភាពពីគេហទំព័រ ។

ការតំឡើងៈ

ចំពោះប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows សូមចូលទៅ Command Prompt រួចវាយនូវ Command ខាងក្រោមៈ4haul

ចំពោះប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Mac សូមចូលទៅកាន់ Terminal រួចវាយនូវ Command ខាងក្រោមៈ4haul

ចំពោះប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Ubuntu សូមចូលទៅកាន់ Terminal រួចវាយនូវ Command ខាងក្រោមៈ2haul

ការប្រើប្រាស់ៈ

3haul

បន្ទាប់ពី Run កូដខាងលើហើយ អ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោមៈhaul