របៀប Validate នៅក្នុង Yii Framework

2016-11-19 Sross Viech

នៅក្នុងមេរៀនមុន អ្នកបានដឹងហើយអំពីរបៀបបង្កើត Form (ទម្រង់) ជាមួយនឹង Yii framework ដែល TechFree បានបង្ហាញកន្លងមកនោះ ចំនែកឯថ្ងៃនេះ TechFree សូមបង្ហាញអំពីរបៀប Validate (ដាក់លក្ខណ្ឌ) នៅក្នុង Yii framework នេះវិញម្ដង ។ ហើយនៅក្នុងការសិក្សានេះគឺ យើងសិក្សាទៅលើទម្រង់ចុះឈ្មោះ (Register Form) ដែលយើងបានបង្កើតហើយនៅក្នុងមេរៀនមុន ។

របៀបបង្កើត CRUD ជាមួយនឹង Yii Framework

2016-10-27 Sross Viech

លោកអ្នកបានដឹងហើយថា Yii គឺជាបណ្ដុំកូដរបស់ PHP រឺ ហៅថា Framework ដែលវាមានតួនាទីសំរាប់ជួយសំរួលដល់ការងារជាច្រើនរបស់ PHP ដូចជា ការភ្ជាប់ទៅកាន់កន្លែងផ្ទុកទិន្នន័យ (Database) ជាដើម ។ថ្ងៃនេះ TechFree សូមបង្ហាញអំពីការបង្កើត CRUD (Create, Retrieve, Update and Delete) នៅក្នុង Yii Framework នេះដោយប្រើ gii tool ដែលស្ថិតនៅក្នុង framework នេះ ។

របៀបដំឡើង Yii Framework

2016-10-26 Sross Viech

Yii គឺជាបណ្ដុំនៃកូដ រឺបណ្ណាល័យ(Framework) មួយរបស់ភាសាកុំព្យូទ័រ PHP ដែលជាភាសាសំរាប់បង្កើតជាប្រព័ន្ធ(System) នៅក្នុងគេហទំព័រ ដែលកំពុងពេញនិយម ។ Yii ក៏ដូចជាបណ្ដុំនៃកូដរបស់ PHP ផ្សេងទៀតដែរគឺ វាជួយសំរួលនិងមានភាពរហ័សក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធនៅក្នុងគេហទំព័រផងដែរ ។លើសពីនេះទៀតវាថែមទាំងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដែលអាចការពារពីការជ្រៀតចូលរំខានពីអ្នកចង់បំផ្លាញប្រព័ន្ធនោះ (Hacker) ។