អ្វីទៅជា Vagrant?

2017-03-13 chamroeunrith

សព្វថ្ងៃនេះបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែរីកចំរើន ជាពិសេស Cloud Computing ដូចជា Virtualization, Platform as a Service, Software as a Service ជាដើមដោយប្រើប្រាស់លីនុចដើម្បីធ្វើជា Operating System។