ស្វែងយល់ពីភាពខុសគ្នារវាង STATIC ROUTE និង DYNAMIC ROUTE

2016-09-20 chamroeunrith

តើអ្វីទៅជា IP Routing? IP Routing: ជាដំណើរការនៃកាបញ្ជូនទិន្នន័យពីកុំព្យូទ័រនៅក្នុងណិតវើកមួយទៅកាន់កុំព្យូទ័រផ្សេងទៀតនៅក្នុងណិតវើកផ្សេងទៀត។ Routing ដំណើរការនៅក្នុង Router ដោយ Router OS.