បណ្តាញ

ស្វែងយល់ពី SNAT, DNAT, PAT

តើអ្វីទៅជា NAT? ហេតុអ្វីបានជាគេប្រើប្រាស់ NAT?  NAT (Network Address Translation) ជាការបកប្រែ ពី Private IP ទៅកាន់ Public IP។ តើអ្វីទៅជា public IP? Public IP ជាប្រភេទ Class A និង Class B ដែល ARPNIC ដែលផ្តល់អោយទៅតាមក្រុមហ៊ុន Internet Service Provider តាមតំបន់ឬប្រទេស។ Public IP អាចអោយយើង […]