ស្វែងយល់ពី Openstack Cloud Computing

2017-02-21 chamroeunrith

Openstack ត្រូវបានគេស្គាល់ជាយូណាស់មកហើយថាជាប្រភេទ Cloud Computing មួយដែលធំជាងគេនិងពេញនិយមប្រើប្រាស់ផងដែរ បើប្រៀបធៀបទៅនិង Cloud Computing ផ្សេងៗ។