ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ការប្រើប្រាស់ MySQL នៅក្នុង Symfony3

រាល់ព័ត៌មាននិងទិន្នន័យដែលបង្ហាញនៅលើ application គឺសុទ្ធតែមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងទៅនឹង Database ។ Database ជាកន្លែងដែលរក្សា រឺផ្ទុកទិន្នន័យរបស់លោកអ្នក ដើម្បីអោយអ្នកងាយស្រួលក្នុងការទាញយកមកប្រើនៅពេលណាមួយ។ ខាងក្រោមនេះជាការបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ MySQL នៅក្នុង Symfony3៖

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

របៀបបញ្ចូលទិន្នន័យនៅក្នុង MySQL ជាមួយនឹង SQL

អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបបង្កើត Database របៀបបង្កើតតារាង(table) របៀបបញ្ចូលទិន្នន័យ នឹងរបៀបមើលទិន្នន័យដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងតារាង។ ជំហ៊ានដំបូងត្រូវបើកម្មវិធី Xampp ជាមុនសិនដើម្បីដំណើរការសេវា MySQL។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

ស្វែងយល់ពីប្រភេទទិន្នន័យជា Numeric ក្នុង MySQL

MySQL គឺជាប្រភេទនៃ RDBMS ដែលល្អបំផុតសំរាប់អភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រផ្តោតទៅលើ Software Development ។ ពាក្យពេញនៃ RDBMS គឺ Relational DataBase Management System ដែលជា Software មួយដែលអាចបង្កើតនូវ Database, table, និង indexes ។ យ៉ាងណាមិញ ក្នុងអត្ថបទនេះ នឹងបង្ហាញពីប្រភេទនៃទិន្នន័យដែលរក្សាទុកក្នុង MySQL ក្នុងនោះ ចែកជា ៣ ប្រភេទ គឺ numeric, date & time […]

ព័ត៌មាន

ស្វែងយល់ពី Full Text Search នៅក្នុង MySQL (វគ្គបញ្ចប់)

ក្នុងអត្ថបទមុនៗ បានបង្ហាញនូវការប្រើ Full Text Search BOOLEAN FULL TEXT SEARCH  និង NATURAL LANGUAGE FULL TEXT SEARCH ចំនួនពីររួចមកហើយ ។ ក្នុងអត្ថបទនេះដែរ នឹងបង្ហាញប្រភេទនៃ Full Text Search ចុងក្រោយ ហៅថា Query Expansion ។ Query Expansion ជួយឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ស្វែងរក ទិន្នន័យដែលចង់បាន ផ្អែកលើចំនេះដឹងដែលមាន ដោយសរសេរ Keyword ខ្លីៗប៉ុណ្ណោះ តែយ៉ាងណា វាបង្ហាញទិន្នន័យ ដែលមាន […]

ព័ត៌មាន

ស្វែងយល់ពី Full Text Search នៅក្នុង MySQL (វគ្គ២)

ក្នុងអត្ថបទមុន បានបង្ហាញពីកំណត់ កែប្រែ និងលុប FULLTEXT នៅក្នុង Column របស់តារាង (Table) ។ បន្ថែមលើស ពីនេះ នៅក្នុងអត្ថបទនេះដែរ នឹងបង្ហាញលំអិត ចំពោះការប្រើប្រាស់ប្រភេទនៃ Full Text Search និមួយៗ រួមមាន Boolean Full Text Search, Natural Language Search និង Query Expansion ។

ព័ត៌មាន

ស្វែងយល់ពី Full Text Search នៅក្នុង MySQL (វគ្គ១)

ជាធម្មតា គេប្រើ LIKE  ឬ Regular Expression ដើម្បីស្វែងរកទិន្នន័យនៅក្នុង MySQL ។ តែនៅពេលចំនួន Record កាន់តែច្រើន ការស្វែងរក(Search) មានការលំបាក ដូចជា បញ្ហាល្បឿន (Performance) បញ្ហាបង្ហាញទិន្នន័យណាដែលត្រូវជាងគេ ជាដើម ។ដោយសារការជួបបញ្ហា ទាំងនោះ ជាហេតុធ្វើឲ្យ MySQL បង្កើតឡើងនូវលក្ខណៈពិសេសថ្មីមួយហៅថា Full-Text-Search ។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

របៀបតភ្ជាប់ MySQL Database ជាមួយ Django Framework

កាលពីអត្ថបទមុនយើងបានដឹងមកហើយ Django គឺជាអ្វី? ហើយក៏ដឹងពីរបៀបបង្កើត Project ថ្មីផងដែល។ នៅពេលដែលយើងបង្កើត Project ថ្មីមួយជាមួយ Django នោះគឺវាបានបង្កើត MySQLite Database ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ដូច្នោះហើយអត្ថបទនេះ នឹងបង្ហាញអ្នកអំពី របៀបតភ្ជាប់ MySQL Database វិញម្តង។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

របៀបភ្ជាប់ទៅកាន់ Database តាមរយៈ PDO ជាមួយនឹង PHP

ដើម្បីប្រើ PDO បាន PHP របស់អ្នកត្រូវតែមាន version 5.0 ឡើងទៅ។ ខាងក្រោមនេះ Techfree នឹងបង្ហាញពីរបៀបភ្ជាប់ទៅកាន់ Database តាមរយៈ PDO ជាមួយនឹង PHP៖

ទិន្នន័យ

របៀបនៃការតភ្ជាប់ទៅកាន់ MySQL database ដោយប្រើប្រាស់ភាសា PHP

មុននឹងអ្នកអាចធ្វើការបង្ហាញនូវទិន្នន័យដែលបានទាញយកមកពី MySQL database នោះ ចាំបាច់បំផុត គឺអ្នកត្រូវដឹងអំពីរបៀបនៃការតភ្ចាប់ទៅកាន់ MySQL។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកអំពីរបៀបធ្វើការតភ្ជាប់ ទៅកាន់ MySQL ដោយប្រើប្រាស់ភាសា PHP ។