ចាប់ផ្តើមជាមួយកម្មវិធី Microsoft Office Word 2016

2017-03-11 techfree

ដូចដែលលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសិក្សានៅកម្មវិធី MS Word 2016 បានដឹងអំពីការប្រើប្រាស់នូវមុខងារមួយចំនួន​នៅភាគទី១ និង ភាគទី២ កន្លងមកហើយចំនែកឯភាគទី៣ ខាងក្រោមនេះជា​ការ​បង្ហាញ​ឱ្យលោក​អ្នក​បាន​ស្គាល់​បន្ថែម​ទៀត​ទៅលើការបើកកម្មវិធី និង ការរក្សាទុកឯកសារជាដើមនៅអត្ថបទខាងក្រោម។

ចាប់ផ្តើមជាមួយកម្មវិធី Microsoft Office Word 2016 (ភាគ២)

2017-03-03 techfree

នៅលើកម្មវិធី Word 2016 គឺ​ពិត​ជាមាន​សារសំខាន់ជាច្រើនដែល​លោកអ្នក​ត្រូវ​ដឹង​។ ខាងក្រោមនេះ​ជា​ការ​បង្ហាញ​ឱ្យលោក​អ្នក​បាន​ស្គាល់​បន្ថែម​ទៀត​ ពីលើអ្វីដែល​ពុំ​ធ្លាប់​ដឹង​ដូចជា Ribbon, Quick Access Toolbar ពិសេសនោះ Backstage View ជាដើម ។

ចាប់ផ្តើមជាមួយកម្មវិធី Microsoft Office Word 2016 (ភាគ១)

2017-03-01 techfree

Microsoft Office Word 2016 គឺជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់ក្នុងការវាយអត្ថបទនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Office 2016 ដែលជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft បង្កើតឡើងនៅ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ថ្មីៗនេះផងដែរ ដែលវាបានផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅ នូវការរៀបចំការងារផ្សេងៗរបស់ពួកគាត់ ។

1 2