ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ដែលអាចប្រើសំរាប់ធ្វើជាកម្មវិធី កំសាន្ត

2016-09-08 techfree

បច្ចុប្បន្នមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការជាច្រើនដែលគេប្រើសំរាប់ការងារទូទៅ។ ក្នុងអត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមួយចំនួនដែលគេយកមកប្រើ សំរាប់តែគោលបំណងកំសាន្ត ដូចជាសំរាប់មើលភាពយន្ត វីដេអូ ឬស្តាប់ភ្លេងជាដើម។