អ្វីទៅជា Microsoft MDT ?

2018-05-06 chamroeunrith

អ្នកអាយធីច្បាស់ជាយល់និងដឹងពីរបៀប Setup Windows គ្រប់ៗគ្នា ខ្លះប្រើប្រាស់ USB ខ្លះប្រើប្រាស់ CD ជាដើម ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនោះទៅទៀតប្រសិនបើអ្នកមានកុំព្យូទ័រច្រើនរាប់រយគ្រឿងអ្នកច្បាស់ជាប្រើប្រាស់ Clone ជាដើម ដើម្បីមានភាព ងាយស្រួលក្នុងការតម្លើង Windows របស់អ្នក។