ស្វែងយល់ពី ERP System

2016-09-27 chamroeunrith

ពេលដែលមុខជំនួញបានរីកចំរើនលើសពីការរំពឹងទុក អ្នកជំនួញមិនបានអាចគ្រប់គ្រងលំអិតបានដូចជា តម្លៃ  គម្រោងផលិតកម្ម   ផ្នែកគណនេយ្យ ការគ្រប់គ្រងទៅលើប្រាក់ខែបុគ្គលិក  ការគ្រប់គ្រងឥវ៉ាន់ក្នុងក្រុមហ៊ុនជាដើម។