របៀបភ្ជាប់ ISCCI Storage នៅក្នុង Vsphere Data Center

2017-01-09 chamroeunrith

នៅក្នុងអត្ថបទមុន Techfree បានលើកយក ការភ្ជាប់ NFS Server ទៅកាន់ ESXI នៅក្នុង Vsphere Data Center រួចហើយព្រមទាំងការតម្លើងរបស់វា។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree និងលើកយកការភ្ជាប់ ISCCI Storage ទៅកាន់ ESXI វិញម្តង។

របៀបភ្ជាប់ NFS Storage ទៅកាន់ Vsphere Data Center

2017-01-06 chamroeunrith

កាលពីអត្ថបទមុន Techfree បានលើកយកនូវការប្រើប្រាស់ Vsphere Center ដើម្បីធ្វើជា Centralized Management ដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើ Vsphere ESXI។នៅក្នុងអត្ថបទនេះអ្នកនិងបានដឹងពីការប្រើប្រាស់ Storage  NFS ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់ ESXI Server របស់អ្នក។

ស្វែងយល់ពី Vsphere Center

2017-01-04 chamroeunrith

កាលពីអត្តបទមុន Techfree បានលើកយក Vmware-Vsphere(ESXI) មកបង្ហាញរួចហើយពីមុខងាររបស់វាថាតើវាអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ?  ESXI ជាប្រភេទ Hypervisor ចំនែក Vsphere Center ជាប្រភេទ Software សម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើ ESXI ទាំងអស់ ព្រោះថា Data Center មិនដែលមាន Hypervisor តែមួយនោះទេ យ៉ាងហោចណាស់បួន។

ស្វែងយល់ពី Vmware Vsphere

2017-01-03 chamroeunrith

នៅពេលដែលនណាម្នាក់និយាយពី Virtual Machine អ្នកច្បាស់ជានឹកឃើញដល់ Vmware មុនគេ។ តែអ្វីដែលអ្នកប្រើប្រាស់វាល់ថ្ងៃនេះជាប្រភេទ Vmware Workstation ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាច្រើននៅក្នុងការសិក្សារឬធ្វើតេសន៏ Server ផ្សេងៗជាដើម។

ស្វែងយល់ពី LXC Container

2016-12-09 chamroeunrith

LXC Container ជាប្រភេទ Linux Container ដែលស្រដៀងគ្នាទៅនិង OpenVZ Container និង Docker ដែរតែវាមានទំហំតូចនិង ល្អប្រើដូចជាប្រភេទ Container ផ្សេងៗដែរ។ចំពោះការប្រើប្រាស់ស្រដៀងគ្នាទៅនិង OpenVZ ផងដែរ។

ជំហានដំបូងនៃការប្រើប្រាស់ MongoDB

2016-12-06 Samkhann Seang

MongoDB គឺជា Database ប្រភេទ NoSQL មួយដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ មានល្បឿនលឿន និងងាយស្រួលក្នុងការកែតម្រូវទំហំ។ មិនដូច Database ប្រភេទ SQL ដែលអ្នកធ្លាប់ប្រើប្រាស់ពីមុនៗ MongoDB ប្រើប្រាស់ Collection និង Document ជំនួសឲ្យការប្រើប្រាស់ Table ឬ Column។

Virtualizor ងាយស្រួលសម្រាប់គ្រប់គ្រង Open Source Virtualization Server

2016-11-24 chamroeunrith

ជាទូទៅការប្រើប្រាស់ Open Source ភាគច្រើនមិនសូវមាន Graphic មើលនោះទេ ដូចជា ការប្រើប្រាស់ Virtualization ជាដើម System Admin តែងប្រើប្រាស់ Command ដើម្បីបញ្ជាវា។ សម្រាប់ការងារធម្មតាមិនថ្វីនោះទេ តែប្រសិនបើការងារខ្លះដែលតម្រូវអោយ User ប្រើប្រាស់គួរតែមាន Graphic User Interface ដើម្បីអោយពួកគាត់ងាយយល់ ដូចជា Digital Ocean Web Hosting ជាដើម។

ស្វែងយល់ពី OpenVZ Container

2016-11-24 chamroeunrith

OpenVZ Container ជាប្រភេទ Virtualization ដែលអាចអោយយើងបង្កើត Container ជាច្រើនប្រើប្រាស់ដោយពឹងផ្អែកលើ Kernel របស់ Host Server។ អ្នកអាច Restart Container, update, install update និងប្រើប្រាស់ root user របស់ container បានដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ Host Server នោះទេ។

GlusterFS ល្អសម្រាប់ CDN

2016-10-08 chamroeunrith

GlusterFS ជាប្រភេទ Open Source File System ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បី ពង្រីកទំហំ File System រវាង Server ជាច្រើនចូលគ្នាដើម្បីបានផ្ទៃ HDD ធំ និង ល្អសម្រាប់ប្រើប្រាស់ធ្វើជា CDN Storage ។ glusterfs ជា Tool មួយដែល Redhat ប្រើប្រាស់សម្រាប់ Cluster Storage ជាច្រើនចូលគ្នា។

1 2 3