ដោះស្រាយបញ្ហា Migration នៅលើ Laravel 5.4

អត្ថបទនេះ Techfree នឹងនិយាយអំពីរបៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហា Migrate។​ នៅពេលដែលយើងបង្កើត Project laravel ដំបូង ជាចាំបាច់ត្រូវមាន Database ដែលយើងធ្វើការបង្កើតវាដោយធ្វើការ  Migrate។

ពេលដែលយើងបង្កើត Model​ ដំបូង​ ព្រមទាំងបង្កើតអោយមាន file Migration ដោយធ្វើការ Run Command ដូចរូប៖

វានឹងធ្វើការជោគជ័យ ហើយបង្កើតជា​ file Migration ដែលជាកន្លែងសម្រាប់យើងបន្ថែម field ឫ​ លុប field table ចេញវិញ ដូចរូប៖

ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចង់បន្ថែម field table ឫ ធ្វើការ migrate វានឹងបង្ហាញ Error ដូចរូប៖

ដើម្បីអាចបង្កើត បាន ត្រូវតែអោយវាក្លាយទៅជា Schema​ Default​ String​​ Length​​ជាមុនសិនទោះបអាចបង្កើតបាន។

សូមចូលទៅ app->Provider->AppServiceProvider.php  ដូចរូប៖

ប៉ុន្តែវាបាន បង្កើត Table Default រូចហើយនៅក្នុង Database គ្រាន់មិនបង្កើត Table ដែលយើងបង្កើតបន្ថែម

ដូចរូប៖

ដូច្នេះយើងត្រូវចូលទៅកាន់ Database ដើម្បីលុប Table Default នោះជាមុនសិន បន្ទាប់មក Run Migrate ម្ដង់ទៀត​ ដូចរូប៖