ការដាក់ឈ្មោះអោយ variable​ នឹង ការផ្តល់តម្លៃអោយ Variableក្នុង​ VB.NET

អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកពីការប្រើប្រាស់អំពីការដាក់ឈ្មោះ អោយ variable និង ការផ្តល់តម្លៃ អោយ variableក្នុងភាសា VB.NET។

ការដាក់ឈ្មោះឲ្យ variable គឺ​ ១) មិនអាចផ្តើមដោយលេខ ២) អាចជាអក្សរពី​ a-z ឬ A-Z ឬលេខ 0-93 ៣) គួរដាក់ឈ្មោះឱ្យមានន័យគ្រប់គ្រាន់ ៤) មិនត្រូវមានផ្ទុកសញ្ញាពិសេស​ ដូចជា *, -, /, +, (, ), &, #, @,. ,\, “,….

5. មិនត្រូវមានឈ្មោះជាន់ keyword ដូចជា​ int, float, bool, return,…

6. មិនអាចដកឃ្លា តែអាចជំនួសដោយសញ្ញា _ បាន។

7. គ្រប់ variable មានលក្ខណៈ sensitive មានន័យថាវាចែកដាច់រវាងអក្សរតូច និងអក្សរធំ។

8. មិនអាចមានឈ្មោះដូចគ្នាក្នុង block តែមួយ

Dim a As float

Dim A  As float   // A ខុសពី a

Dim a As Integer   // error​​ ព្រោះ a មានម្តងហើយ

ឩទាហរណ៍៖

  • ការផ្តល់តម្លៃឲ្យ variable

Dim message AS String

message =“Hello Students!”;

សញ្ញា = ជាសញ្ញាសម្រាប់ផ្តល់តម្លៃទៅកាន់ variable

អ្វីដែលស្ថិតពីក្រោយសញ្ញា  =  គឺជាតម្លៃដែលត្រូវផ្តល់ទៅឲ្យ variable

ចំនាំ៖ តម្លៃដែលត្រូវផ្តល់ឲ្យ variable ដាច់ខាតត្រូវមានប្រភេទទិន្នន័យដូចទៅនឹង ប្រភេទទិន្នន័យរបស់ variable ដែលបានបង្កើត។ យើងក៏អាចផ្តល់តម្លៃទៅកាន់ variable នៅខណៈដែលបង្កើតវាបានដែរ ។

ឩទាហរណ៍៖