ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ Date Time នៅក្នុង​ភាសា​ JAVA

អត្ថបទនេះនឹង និយាយអំពីការប្រើប្រាស់ Date time នៅក្នុងភាសា JAVA  ដែលនៅក្នុងភាសា JAVA បានផ្ដល់នៅ Date Class រួចជាស្រេចនៅក្នុង  កញ្ចប់ java.util  ( java.util package) Class នេះនឹងធ្វើការចាប់យកនូវពេលវាលាបច្ចប្បន្នមកបង្ហាញ។

ការប្រើ Method ដើម្បីទៅចាប់យកពេលវាបច្ចុប្បន្ន ដោយប្រើ object ជាមួយ ToString() Method ។

ដើម្បីប្រើប្រាស់ Method ទាំងនោះបានយើងត្រូវធ្វើការ  import java.util.Date; ជាមុនសិន។

សូមមើលឧទាហរណ៍៖

example_for_data_time1

យើងអាចធ្វើការ Format date time ដោយការប្រើ SimpleDateFormat នៅក្នុងភាសា JAVA ទៅតាមអ្វីដែលយើងចងបាន ដូចជាការដាក់ជាឆ្នាំនៅខាងមុខ ខែ ដាក់ម៉ោងនៅខាងមុវ នាទី  ដាក់នាទីនៅខាងមុខម៉ោង ឫ ក៏ដាក់ខែនៅខាងមុខឆ្នាំជាដើម។

ដោយធ្វើការ import java.util.*; import java.text.*; នៅខាងលើគេ។

សូមមើលឧទាហរណ៍៖

simpledate-example-of-date-time-in-java-programming

ធ្វើការ Format Date ដោយការប្រើប្រាស់ printf 

យើងអាចប្រើប្រាស់ ចំនូនអក្សរ ពីរតួ ដោយចាប់ផ្ដើមដោយអក្សរ ហើយបញ្ឋប់ដោយអក្សរ មួយណាក៍បានអាស្រាយទៅតាមអ្វីដែលយើងចងបាន ដូចខាងក្រោម៖

នេះជាការ Format ដែលមាននៅក្នុង ភាសា JAVA Programming

y = Format ជា ឆ្នាំ ឧទាហរណ៍ 2001

M =Format ជាខែ  ឧទាហរណ៍ July or 07

d = Format ជាថ្ងៃ ឧទាហរណ៍ 10

m = Format ជាម៉ោង ឧទាហរណ៍ 12

s = Format ជាវិនាទី ឧទាហរណ៍ ៥៥

S = Format ជាមិលីសិខិន ឧទាហរណ៍ 234

…….។

សូមមើលឧទាហរណ៍៖

date-format-for-java-programming