របៀបបង្កើត Media Player​ HTML5 with VideoJs

នៅអត្ថបទនេះ Techfree នឹងធ្វើការបង្រៀនលោកអ្នកពីរបៀបបង្កើត Media Player ជាមួយ HTML5 ដែលធ្វើការភ្ចាប់ជាមួយ Videojs។ Videojs គឺជា Player Framework មួយដែលគេបង្កើតឡើងសំរាប់ធ្វើការជាមួយ វីដេអូ ហើយវាមានភាពងាយស្រូល ក្នុងការកំនត់ទៅលើវាដោយមិនមានភាពស្មុកស្មាញឡើយ។ Videojs វាមានសារៈសំខាន់សំរាប់អ្នក បង្កើតវេបសាយដែល ចង់យកវីដេអូយកមកដាក់លើវេបសាយដែលមានលក្ខណះស្រស់ស្អាតជាងមុននោះ។ មុននឹងការសរសេរកូដ Techfree នឹងបង្ហាញលោកអ្នអំពីដោនឡូត Videojs នឹងធ្វើការកំនត់លើវាទៅតាមដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម៖

១) របៀបដោនឡូត

លោកអ្នកធ្វើការចូលទៅកាន់វេបសាយ http://videojs.com នឹងធ្វើការដោនឡូត videosjs ឬក៏ហៅ video.js CDN យក ប្រើ ក៏បាន។

downlaod1

២) ធ្វើការហៅ Class Library

បន្ទាប់ពីលោកអ្នកធ្វើការដោនឡូតរូច លោកអ្នកត្រូវធ្វើការ ហៅ Class Library យកប្រើហើយលោកអ្នកធ្វើការបញ្ចូល Class “video-js vjs-default-skin”  នឹងទៅកាន់ Tag  video របស់លោកអ្នកដូចកូដសរសេរបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

code_videosjs

បន្ទាប់ពីលោកអ្នកធ្វើការអនុវត្តកូដដូចខាងលើរូច វានឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

result_videosjs