កម្មវិធីដែលអាចប្រើ សំរាប់បង្រៀន និងរៀន តាមប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត

2016-09-04 techfree

អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីកម្មវិធីមួយចំនួនដែលអាចយកមកប្រើ សំរាប់បង្រៀន និងរៀនតាមរយៈប្រព័ន្ធអុីនធឹណិត។ លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចប្រើប្រាស់ បច្ចេកទេសទំនើបដើម្បីរៀបចំមេរៀន គ្រប់គ្រងសិស្សនិស្សិត គ្រប់គ្រងកិច្ចការនៅផ្ទះរបស់សិស្សនិស្សិតជាដើម។ ចំណែកសិស្សនិស្សិត ក៏អាចស្វែងរកវិធីថ្មីៗដែលងាស្រួលក្នុងការសិក្សារ តាមរយៈប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត។

បង្កើតក្រាហ្វិកនៅលើវេបសាយ ជាមួយ Paper.js

2016-09-04 techfree

Paper.js គឺជាកម្មវិធី Javascript ដែលជួយសំរួលដល់ការគូរនិងបង្កើត ក្រាហ្វិកនៅលើគេហទំព័រ។ កម្មវិធីនេះអាចគូររូបភាពតាមទំរង់ផ្សេងៗ ហើយអាចបង្កើតចលនាសំរាប់រូបទាំងនោះបាន ដោយផ្អែកលើបច្ចេកទេស Canvas ។ Canvas គឺជាបច្ចេកទេស HTML5 ដែលគេប្រើសំរាប់បង្កើតក្រាហ្វិកសំរាប់បង្ហាញលើគេហទំព័រ។

របៀបបង្កើតតារាងនៅក្នុង HTML

2016-09-03 techfree

តារាងមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបែកចែកបង្ហាញព័ត៌មានអ្វីមួយ ដើម្បីងាយស្រួលយល់។ ក្នុងអត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបបង្កើតរាតាងនៅក្នុងអត្ថបទ HTML ។  ប្រសិនបើមិនទាន់សិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹៈរបស់ HTML សូមអាននៅទំព័រនេះជាមុន។

មូលដ្ឋានគ្រឹៈ របស់ HyperText Markup Language (HTML)

2016-09-03 techfree

HTML គឺជាភាសាមួយដែលគេប្រើសំរាប់បង្កើតវេបសាយ។ ដើម្បីឈានទៅសិក្សាភាសាកុំព្យូទ័រសំរាប់បង្កើត វេបសាយផ្សេងទៀត អ្នកត្រូវតែចេះ HTML ជាមុន។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីមូលដ្ឋានគ្រឹៈរបស់ HTML មុននឹងសិក្សាសុីជំរៅលើផ្នែកផ្សេងៗទៀតរបស់ HTML។

បង្កើតដ្យាក្រាមផ្សេងៗ ជាមួយនឹង mermaid

2016-09-03 techfree

មានកម្មវិធីជាច្រើនអាចប្រើសំរាប់បង្កើតដ្យាក្រាមផ្សេងៗដូចជាកម្មវិធី Microsoft Visio កម្មវិធីនៅលើ វេបសាយ  Draw.io  ដែលបានធ្លាប់ណែនាំម្តងរួចមកហើយ។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញរបៀបម៉្យាងទៀតដែលអាចប្រើសំរាប់បង្កើតដ្យាក្រាម។

សរសេររូបមន្តគណិតវិទ្យា នៅលើវេបសាយ ជាមួយ MathJax

2016-09-02 techfree

កន្លងមកការសរសេររូបមន្តគណិតវិទ្យានៅលើវេបសាយ គឺមានភាពលំបាក ត្រូវបំលែងរូបមន្តគណិតវិទ្យាទំាងអស់ជារូបភាពសិនទើបអាចបង្ហាញនៅលើវេបសាយបាន។ ពេលនេះតាមរយៈ Javascript គេអាចបង្ហាញរូបមន្តគណិតវិទ្យា បានដោយងាយស្រួលជាមួយកម្មវិធីមើលវេបសាយ (Browser) ទាំងអស់។

អ្វីទៅដែលហៅថា Markdown Syntax?

2016-09-02 techfree

Markdown Syntax គឺជាកូដដែលងាយស្រួលមើល និងងាយស្រួលសរសេរ ហើយត្រូវបានគេប្រើសំរាប់រចនា ជំនួសការសរសេរ HTML ដោយផ្ទាល់។  ការអនុញ្ញាតអោយអ្នកប្រើសរសេររចនាអត្ថបទដោយប្រើ HTML គឺអាចបង្កបញ្ហាផ្នែកសុវត្ថិភាពដល់វេបសាយ។ ដូចនេះតំរូវអោយមានវិធីផ្សេងដែលមានសុវត្ថិភាព និងងាយស្រួលដើម្បីរចនាអត្ថបទ។

1 6 7 8