របៀបការប្រកាសឈ្មោះឲ្យតម្លៃ នៅក្នុងភាសាកុំព្យូទ័រ Swift

2016-11-22 Eanghort Choeng

អត្ថបទមុន៖ Swift: ការណែនាំពី Playground ដើម្បីឈានទៅបង្កើតកម្មវិធីសំរាប់ iPhone iPad ។ បន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានស្វែងយល់អំពី Playground នៅក្នុង Xcode ហើយនោះ ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំសូមលើកយកពីការប្រកាសតម្លៃនៅក្នុង Swift វិញម្តង។