ព័ត៌មាន

ស្ត្រី និង បច្ចេកវិទ្យា

វិសមភាពរវាងបុរសនិងស្រ្តីផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៅតែមាន ទោះបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនយ៉ាងណាក៏ដោយ។ ជាទូទៅការចូលរួមរបស់ស្រ្តីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា គឺមានចំនួនតិចជាងបុរស។ តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអោយស្ត្រីអាចនិងចង់ ចូលរួមក្នងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយ។