ស្វែងយល់ពី Web Administrator របស់លីនុច

2016-09-24 chamroeunrith

Web Administrator: ត្រូវបានគេហៅកាត់ថា Webmin វាមានសារះប្រយោជន៏ច្រើនសម្រាប់ Administrator Remote ចូលទៅ រៀបចំលីនុចតាមរយះ Web base, អ្នកគ្រប់គ្រង អាចប្រើប្រាស់វាដើម្បី Remote ចូលពីចំងាយបានដូច Remote តាម SSH Server។