របៀបទាញយកអត្ថបទលើអុីនធឺណិត​ ដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយនឹង Python & Scrapy

2016-07-08 Samkhann Seang

Python គឺជាភាសាកុំព្យូទ័រមួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសគឺសំបូរទៅដោយកម្មវិធីមានស្រាប់ជាច្រើនដែលបន្ថែមនូវមុខងារផ្សេងៗធ្វើឲ្យ ភាសាមួយនេះកាន់តែមានឥទ្ធិពល និងមានភាពងាយស្រួល។ ជាក់ស្តែង Scrapy ជាកម្មវិធីមួយរបស់ Python ដែលអនុញ្ញាត្តិឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចទាញយកនូវមាតិការផ្សេងៗដែលមាននៅលើគេហទំព័រ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ អត្ថបទនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីវិធីដំឡើង និងប្រើប្រាស់ Scrapy ដើម្បីទាញយកនូវ ឈ្មោះ និងលេខទូរស័ព្ទរបស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ពីគេហទំព័រ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ។ តម្រូវការៈ Python 2.7 ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានអំពី CSS Selector ឬ XPath ។ កម្មវិធីកែអត្ថបទ (Text Editor) ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់មានកម្មវិធីប្រភេទនេះទេ យើងខ្ញុំសូមណែនាំកម្មវិធី Atom […]