របៀបតម្លើង និងប្រើប្រាស់ Samba Server ដើម្បី ចែករំលែក File

2016-10-31 chamroeunrith

Samba Server ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ច្រើននៅក្នុង លីនុចដើម្បី ចែករំលែកឯកសារទៅកាន់ Windows Client ប្រើប្រាស់ ។ Samba Server ប្រើប្រាស់ protocol SMB ។ Samba Server អាចចែករំលែកឯកសារទៅកាន់ Mac-OS បានផងដែរ ឬអាចនិយាយថាអាចប្រើប្រាស់ជាមួយរាល់ Operating System ឬ Application ណាដែលប្រើប្រាស់ protocol SMB។

ការប្រើប្រាស់ Samba ភ្ជាប់ជាមួយ Active Directory

2016-10-22 chamroeunrith

ជាធម្មតាអ្នកតែងតែប្រើប្រាស់ Windows Server សម្រាប់ប្រើប្រាស់ ជា Active Directory ដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើ Computer ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាដើម ដែលកុំព្យូទ័រ Client ទាំងនោះមានដូចជា Windows Xp, Windows 7, Windows 8, Windows 10 ជាដើម។ ចុះប្រសិនបើ Client មានកុំព្យូទ័រជា Linux តើអាចភ្ជាប់ទៅកាន់ Domain COntroller បានដែរឬទេ?