ស្វែងយល់ពី Opennebula Cloud Computing

2017-02-18 chamroeunrith

Opennebula  ជាប្រភេទ Cloud Computing មួយដែលអ្នកអាយធីគួរតែងាកមកមើលផងដែរព្រោះមានមុខងារជាច្រើនដែលអាចជំនួសអោយ Vmware Vsphere បានផងដែរ។