កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

ស្វែងយល់ពីសារះសំខាន់របស់ Zimbra Collaboration Mail

Zimbra Collaboration ជាប្រភេទ Mail Server ទំនើបដែលបាននិងកំពុងពេញនិយមប្រើប្រាស់នៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យា Cloud Computing ដែលមាន Graphic User Interface ងាយស្រួលសម្រាប់ Sysadmin គ្រប់គ្រង។