របៀបផ្លាស់ប្តួរទិន្នន័យ តាមបែបទំរង់ JSON

2016-08-28 techfree

ឧបមាថាមានកម្មវិធីឈ្មោះ ក បង្កើតដោយភាសាកុំព្យូទ័រ PHP ហើយ កម្មវិធី ខ បង្កើតដោយភាសាកុំព្យូទ័រ Javascript ហើយ អ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យរវាងកម្មវិធី ក និងខ។  

គំរូនៃការបង្កើតវេបសាយច្រើនភាសា ដោយប្រើប្រាស់ Jquery និង Json

2016-07-13 techfree

ក្នុងការបងើ្កតវេបសាយ(website)ដែលអាចមើលបានច្រើនភាសាមានទម្រង់ជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាង។ ទម្រង់នីមួយៗមានបែបផែនខុសៗគ្នា និងការប្រើប្រាស់ទៅតាមកាលៈទេសៈផ្សេងគ្នាផងដែរ។ យើងខ្ញុំសូមលើកយកវិធីសាស្រ្ដមួយក្នុងចំណោមវិធីសាស្រ្ដទាំងនោះមកបង្ហាញលោកអ្នកអានដើម្បីធ្វើជាចំណេះបន្ថែមដល់លោកអ្នក។