ការប្រើប្រាស់ GNS3 Tool ភ្ជាប់ជាមួយណិតវើកខាងក្រៅ

2016-09-21 chamroeunrith

ថ្ងៃនេះ Techfree សូមលើកយក GNS3 មកបង្ហាញសម្រាប់អ្នកមានបំណងប្រាថ្នាចង់ប្រើប្រាស់ Cisco IOS ដើម្បីធ្វើតេសន៏ណិតវើកអោយដូចជាផលិតផល Cisco សុទ្ធ ៩៩ភាគរយ។ តើអ្វីទៅជាGNS3?GNS3 ជា Tool មួយដែលដើរតួធ្វើជា Emulator អោយ Cisco IOS ដំណើរការលើវាបាន ហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ Command Ciscoដូចគ្នាទៅនិង Cisco Productពិតប្រាកដអាចថា ៩៩ភាគរយ។