របៀបតំឡើងកម្មវិធី (app) ហ្វេសបុកសំរាប់ទំព័រហ្វេសបុក

2016-10-19 Phearom Prom

អត្ថបទមុន Techfree បានរៀបរាប់អំពីការ បន្ថែមប៊ូតុង call-to-action (CTA) លើរូបភាពគម្របសំរាប់ទំព័រហ្វេសបុក។ ចំណែកឯនៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងលើកបង្ហាញអំពី របៀបតំឡើង Facebook app សំរាប់ទំព័រហ្វេសបុក។