ព្រះពុទ្ធគឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ ផ្នែកទិន្នន័យ

2016-09-07 techfree

មានវេបសាយបរទេស (Techcrunch) ដ៏ល្បីមួយបានដាក់ចំណងជើងអត្ថបទថា  ព្រះពុទ្ធគឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ ផ្នែកទិន្នន័យ។ ក្រៅមានអត្ថបទជាច្រើនទៀតបានពិភាក្សា និងភ្ជាប់ទ្រឹស្តីរបស់ព្រះពុទ្ធទៅនឹងវិទ្យាសាស្រ្តបច្ចុប្បន្ន។ ម្តងនេះមានការបកស្រាយពីមូលហេតុអ្វីបានក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធគេអោយតមអាហារពេលល្ងាច។

វិភាគ និងបកស្រាយទិន្ន័យយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយ PSPP

2016-08-30 Samkhann Seang

PSPP គឺជាកម្មវិធីវិភាគទិន្ន័យបែប Open Source មួយដែលមានភាពងាយស្រួល និងមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើន។ កម្មវិធីមួយនេះអាចសន្សំសំចៃពេលវេលារបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានជាយ៉ាងច្រើនដោយការវិភាគមានលក្ខណៈស្វ័យប្រវត្តិស្ទើរតែទាំងស្រុង ហើយទៀមទារអន្តរាគមន៍ពីអ្នកប្រើប្រាស់់តិចតួចបំផុត។ ម្យ៉ាងទៀត PSPP បាននាំមកជាមួយទាំង UI និង Command Line ដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចជ្រើសរើសបានតាមតម្រូវការ។

រៀបចំរចនាដ្យាក្រាមសំរាប់ បង្កើតកម្មវិធី ជាមួយ Draw.io

2016-08-28 techfree

ការរៀបចំរចនារូបរាងខាងក្រៅរបស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ឬរចនាសម្ព័នទិន្នន័យ គឺជាកិច្ចការចាំបាច់មួយ មុននឹងចាប់ផ្តើមសរសេរកូដ។ ដ្យាក្រាមផ្សេងៗដូចជា Unified Modeling Language (UML) Entity Relation (ER) និង Flowchart ជាដើម ត្រូវបានគេប្រើសំរាប់រចនារូបរាងខាងក្រៅរបស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ។

របៀបនៃការតភ្ជាប់ទៅកាន់ MySQL database ដោយប្រើប្រាស់ភាសា PHP

2016-07-13 sreypao

មុននឹងអ្នកអាចធ្វើការបង្ហាញនូវទិន្នន័យដែលបានទាញយកមកពី MySQL database នោះ ចាំបាច់បំផុត គឺអ្នកត្រូវដឹងអំពីរបៀបនៃការតភ្ចាប់ទៅកាន់ MySQL។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកអំពីរបៀបធ្វើការតភ្ជាប់ ទៅកាន់ MySQL ដោយប្រើប្រាស់ភាសា PHP ។

1 2