របៀប​ Upload File ជាមួយភាសា PHP

អត្ថបទនេះ Techfree នឹងធ្វើការបង្ហាញលោកអ្នកអំពីរៀប Upload File   ដោយប្រើជាមួយភាសា PHP ហើយ ការ Upload File វាក៏មានសារះសំខាន់ណាស់សំរាប់ធ្វើការ Develop Website។ខាងក្រោមនេះនឹងធ្វើការបង្ហាញលោកអ្នកអំពីការ Upload File នេះ៖

 1. Uploading File
 • PHP គឺជា Script ដែលអាចអោយអ្្នកប្រើប្រាស់ជាមួយ HTML form នឹងអោយអ្នកប្រើប្រាស់ Upload File ទៅកាន់ Server
 • File តំបូងត្រូវបាន upload គឺបានផ្ទុកនៅក្នុង Folder បណ្តោះអាសន្ននៅក្នុង Server ហើយ យើងប្រើ PHP ដើម្បីធ្វើការ ប្តូរវាទៅកាន់ Folder ដែលយើងចង់ដាក់វា
 • មាន Global PHP Variable មួយគឺ  $_FILES វាគឺ Variable មូយដែលមាន ពីរ dimension ហើយវារក្សារាល់ពត៍មានទាំងអស់នៅពេលដែលអ្នក បាន​ Upload File។ ប្រសិនបើ Value  បានផ្តល់ទៅអោយ Input name attribute ក្នុងការ Upload Form មាន File  ខាងក្រោម PHP មានប្រាំ variable ក្នុងការ Upload File៖
  1.  $_FILES[‘file’][‘tmp_name’] upload File គឺរក្សាទុក្ខក្នុង Folder បណ្តោះអាសន្ន នៅលើ Server
  2. $_FILES[‘file’][‘name’]  គឺជាឈ្មោះពិតប្រាកដនៃកា upload File
  3.  $_FILES[‘file’][‘size’] គឺជាទំហំគិតជា Byte នៃកា upload File
  4.  $_FILES[‘file’][‘type’]  គីជាប្រភេទ File(img, png,…) នៃកា Upload File
  5.   $_FILES[‘file’][‘error’]   គឺ Error Code នៅពេល Upload File

ឩទាហរណ៍៖

កូដខាងលើគឺគ្រាន់តែបង្ហាលោកអ្នកអំពីពត៍មានរបស់ Variable ទាំងប្រាំខាងលើ

ឩទាហរណ៏២៖ Upload File ទៅ Server

move_uploaded_file គឺជាកូដសំរាប់  ប្តូរទីតាំង File ទៅទៅកាន់ Server

បន្ទាប់ពីលោកអ្នកធ្វើការ Upload File នៅវានឹងធ្វើការ​ ប្តូរ file របស់លោកអ្នកទៅកាន់ Server ដូចបាបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖