មូលដ្ឋានគ្រឹៈនៃ Control Flow​ Statement នៅក្នុងភាសា Python

តើអ្នកធ្លាប់បានលឺហើយរឺនៅថា Control Flow Statement ឬហៅបានថា Control Structures។ សំរាប់ Control Flow Statement មាន Statement ផ្សេងៗគ្នាហើយ ការធ្វើលក្ខខណ្ឌក៏មានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរ។ Statement ទាំងនោះមានដូចជា if, elseif, for… ជាដើម៖

TECHFREE នឹងបង្ហាញនូវ Control Flow Statement ចំនួន៣៖

  • if else Statement
  • for Statement
  • The rang() Function

if else Statement ជា statement មួយ មានតួនាទីដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យ statement  ប្រសិនបើ លក្ខ ខណ្ឌរបស់ if ពិត statements ទាំងអស់របស់ if ត្រូវបាន ដំណើរការ តែបើមិនពិត statements ទាំងអស់របស់ else ត្រូវបាន ដំណើរការ

ឧទាហរណ៍៖

ifelse_python

សូមមើលលទ្ធផល៖

ifelse_python_result

for Statement គឺជា Statement មួយដែរធ្វើដំណើរការម្តងហើយម្តងទៀត។

ឧទាហរណ៍៖

for_python

សូមមើលលទ្ធផល៖

for_python_result

The rang() Function ក៏ចាត់ទុក្ខក្នុង Control Flow Statement ដែរវាមានមុខងារសំរាប់បង្ហាញនៃការវិលជុំរបស់ Loop ដែរប្រើនៃការវិលជុំរបស់ Loop ប៉ុន្មានដង។

ឧទាហរណ៍៖

range_python

សូមមើលលទ្ធផល៖

range_python_result

ឧទាហរណ៍បន្ថែម៖

range_python1

សូមមើលលទ្ធផល៖

range_python1_result