តើអ្វីទៅជា Virtualization Technology?

2016-09-19 chamroeunrith

Virtualization ជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយដែលប្រើប្រាស់ software ដើម្បីធ្វើជាម៉ាស៊ីន សិប្បនិម្មិតដែលមានកំលាំងប្រហាក់ប្រហែលនិងម៉ាស៊ីន Computer Server ទូទៅ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ Virtualization ប្រភេទថ្មីៗអាច Clone Dedicate Server ទៅជា Virtual machine បានផងដែរ។