ស្វែងយល់ពី Vsphere Center

2017-01-04 chamroeunrith

កាលពីអត្តបទមុន Techfree បានលើកយក Vmware-Vsphere(ESXI) មកបង្ហាញរួចហើយពីមុខងាររបស់វាថាតើវាអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ?  ESXI ជាប្រភេទ Hypervisor ចំនែក Vsphere Center ជាប្រភេទ Software សម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើ ESXI ទាំងអស់ ព្រោះថា Data Center មិនដែលមាន Hypervisor តែមួយនោះទេ យ៉ាងហោចណាស់បួន។