របៀបនៃការប្រើប្រាស់ Expressions នៅក្នុង Security, Routing, Services ហើយនិង Validation

2017-02-28 sreypao

នៅក្នុងជំពូកនេះ យើងនឹងសូមណែនាំអ្នកអំពីការប្រើប្រាស់ Expression នៅក្នុង Security, Routing, Services ហើយនិង Validation នៃ Symfony។ Symfony បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង ExpressionLanguage component ដ៏ពេញនិយម។ វាអាចអោយអ្នកធ្វើការ customize logic នៅខាងក្នុង​configuration បានផងដែរ។

ស្វែងយល់អំពី Validation នៅក្នុង Symfony 3

2016-12-09 sreypao

Validation ជាកិច្ចការមួយដែលតែងតែមាននៅក្នុង web applications ។ ទិន្នន័យដែលបានបញ្ចូលរួចនៅក្នុង form ត្រូវតែធ្វើការ validated រឺផ្ទៀងផ្ទាត់។ ទិន្នន័យចាំបាច់ត្រូវធ្វើការ validate មុននឹងវាត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុង database រឺក៏ឆ្លងកាត់ទៅ web service ។