តើខ្មែរ​យូនីកូត​ (Khmer Unicode) ជាអ្វី?

2016-08-13 techfree

អក្សរត្រូវបានគេប្រើសំរាប់ទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងនៅក្នុងសម័យបុរាណនិងសម័យបច្ចុប្បន្ន។ ភាពចាំបាច់ក្នុងការប្រើប្រាស់អក្សរកាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នដោយសារប្រព័ន្ធព័ត៌មាន វិទ្យាមានការរីកចំរើនខ្លាំង។ ដើម្បីបង្កឱយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់អក្សរនៅលើប្រព័ន្ធ កុំព្យូទ័រ ការកំណត់ស្តង់ដារកូតអោយអក្សរជាសកលគឺជាការចាំបាច់។