លាក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ពីប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត ជាមួយកម្មវិធី Tor

2016-09-13 techfree

បច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនរបស់អ្នកដូចជា ទីកន្លែងប្រើប្រាស់អុីនធឺណិត សកម្មភាពប្រើអុីនធឺណិត ជាដើម ត្រូវបានគេកត់ត្រាទុក។  កម្មវិធី Tor អាចជួយលាក់ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ខ្លូនទាំងអស់នេះបាន។

វិធីពិនិត្យមុនផ្សព្វផ្សាយ ឬបិទរាល់អត្ថបទដែលអ្នក ដ៏ទៃសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់អ្នក

2016-06-30 techfree

ជាធម្មតាហ្វេសបុក (Facebook) អនុញ្ញាតអោយអ្នកដែលជាមិត្តនៅលើហ្វេសបុក អាចសរសេរនៅលើទំព័រ (ដែលហៅថា Timeline) របស់អ្នកបាន ឬ Tag រូបអ្នកនៅលើរូបថតឬអត្ថបទផ្សេងៗហើយរូបថតឬអត្ថបទទាំងនោះនឹងបង្ហាញនៅ ទំព័រហ្វេសបុកផ្ទាល់របស់អ្នក។