ស្វែងយល់ពី Piwik

2017-01-30 chamroeunrith

Google Analyze ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាច្រើនដើម្បី ធ្វើការ វិភាគទៅលើអ្នកចូលទៅមើលវេបសាយរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ តែយ៉ាងណាមិញទិន្នន័យទាំងឡាយត្រូវបានរក្សារទុកនៅក្នុង Google ។